Preskočiť na obsah

Návrhy VZN

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy môže mestská časť vydávať
všeobecne záväzné nariadenia.
Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať miestne zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením
na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva o návrhu
nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle mestskej časti v tej istej
lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu
nariadenia. 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Pripomienky je možné zasielať

  • v písomnej forme na adresu: Miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce,

Americká trieda 15, 040 13 Košice

  • elektronicky na adresu: mutah@tahanovce.sk
  • ústne do zápisnice na miestnom úrade u určeného zamestnanca.