Preskočiť na obsah

Oddelenia a referáty

Obsahová náplň činností  oddelení a referátov miestneho úradu

         Kancelária starostu           

            Kancelária starostu a prednostu

 • vedie centrálny register došlej pošty a zabezpečuje príjem a rozdelenie pošty na oddelenia  a referáty
 • vedie  a spravuje elektronickú podateľňu, spravuje  schránku na Ústrednom portáli verejnej správy,  práca na implementácii programu OPIS,
 • zabezpečuje ucelenú agendu starostu, zástupcu starostu a prednostu
 • archivuje písomnosti sekretariátu v súlade s Registratúrnym  poriadkom
 • vedie evidenciu archívnych fondov a zbierok podľa pokynov, vykonáva odbornú a technickú prácu archívu
 • samostatne spracováva agendu na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov
 • v spolupráci s ostatnými oddeleniami zabezpečuje prípravu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy mestskej časti a to po stránke organizačnej, technickej a obsahovej
 • sústreďuje a zabezpečuje rozoslanie materiálov a odborných podkladov na zasadnutia miestneho zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy mestskej časti
 • zabezpečuje vyhotovovanie zápisníc z rokovaní miestneho zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy mestskej časti a uznesení z rokovaní týchto orgánov a rozosiela ich príslušným nositeľom úloh
 • vedie evidenciu konaných akcií v kultúrnom stredisku mestskej časti ako aj úhradu za prenájom miestnosti, zabezpečuje sprístupnenie kultúrneho strediska na jednotlivé akcie a kontroluje stav kultúrneho strediska po ukončení akcie

            Referát kultúry, športu a spolupráce s verejnosťou

 • zodpovedá za koordináciu  aktivít mestskej časti v styku s verejnosťou
 • spravuje webové sídlo mestskej časti po obsahovej stránke a samostatne tvorivo pracuje na jeho rozvoji, zverejňuje povinné dokumenty na webovom sídle v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
 • spravuje diskusné fóra na sociálnej sieti
 • informuje o činnosti samosprávy v komunikačných prostriedkoch mestskej časti a spolupracuje s miestnymi a regionálnymi médiami
 • sumarizuje podklady na zasadania redakčnej rady, pripravuje konečné zostavenie jednotlivých čísel Ťahanovských novín sa následným zabezpečením ich vydania
 • komplexne zabezpečuje odbornú úroveň, jazykovú úroveň a grafickú úroveň vydávaných publikácií
 • vedie pamätnú knihu a Kroniku mestskej časti
 • pripravuje podklady pre slávnostné odovzdávanie verejných ocenení a slávnostné verejné podujatia
 • spolupracuje so školami, knižnicami, umeleckými školami a záujmovými skupinami v mestskej časti pri organizovaní kultúrnych a vzdelávacích podujatí
 • organizuje tradičné športové  a kultúrne  podujatia  mestskej časti
 • získava informácie o prioritných potrebách obyvateľov, vypracúva analýzy pre potreby mestskej časti
 • pripravuje podklady pre rokovanie miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, ostatných orgánov mestskej časti a dôležitých pracovných stretnutí, sústreďuje ich  a zabezpečuje ich rozoslanie  a zverejnenie  na webovom sídle,
 • zabezpečuje vyhotovovanie zápisníc z rokovaní miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a ostatných orgánov samosprávy mestskej časti a uznesení z rokovaní 
 • organizačne zabezpečuje komisie pri miestnom zastupiteľstve, náplňou ktorých je šport, kultúra a komunitná  činnosť

            Referát evidencie obyvateľstva

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky 
 • vykonáva samostatnú odbornú prácu na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a hlásenia pobytu občanov prostredníctvom informačného systému MV SR centrálna ohlasovňa (ďalej len „CO“) do registra obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „REGOB“),
 • zabezpečuje výpisy z listov vlastníctva prostredníctvom používateľského portálu Over Si (www.oversi.gov.sk) na základe údajov od občana, potrebných pre účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti
 • vykonáva úkony súvisiace s ohlásením občana skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky s cieľom trvalo žiť v zahraničí
 • potvrdzuje trvalý pobyt občanov za účelom vykonania všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia, štátnych sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi
 • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísel stavieb pre účely evidencie pobytu občanov
 • preberá a zaznamenáva do REGOB údaje zo súdov o spôsobilosti na právne úkony, o rozvode manželstva,  o vyhlásení manželstva za neplatné, o zákaze pobytu a  o vyhlásení občana za mŕtveho
 • realizuje odbornú a špecializovanú činnosť pri zabezpečovaní činností súvisiacich s ochranou osobných údajov na úseku evidencie obyvateľov
 • vedie stály zoznam voličov pre účely prípravy a realizácie volieb, referenda alebo miestneho hlasovania , zostavuje volebné obvody a vykonáva ďalšie úkony v zmysle príslušných právnych predpisov
 • vybavuje žiadosti orgánov štátnej správy, orgánov činných v trestnom konaní, súdov a iných právnických osôb, ktoré plnia úlohy štátu alebo vykonávajú zdravotné a nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie alebo plnia úlohy na úseku zamestnanosti týkajúce sa šetrenia trvalých pobytov občanov
     Oddelenie organizačno-právne a sociálne

            Referát právny 

 • rieši právnu agendu vo viacerých oblastiach práva, vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch  a zodpovedá za ochranu práv  a právom chránených záujmov mestskej časti
 • zastupuje  mestskú časť navonok v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi a za týmto účelom  pripravuje kompletné podklady v súčinnosti s  vecne príslušnými organizačnými zložkami miestneho úradu mestskej časti,
 • posudzuje právne možnosti usporiadania vzniknutých sporov mestskej časti a predkladá návrhy na ich riešenie
 • na základe podkladov postúpených vecne príslušnými organizačnými zložkami miestneho úradu posudzuje, resp. vyhotovuje zmluvy uzatvárané mestskou časťou,
 • v prípade potreby spracováva a predkladá materiály vo svojej pôsobnosti na rokovanie príslušných orgánov mestskej časti
 • spolupracuje na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy
 • sleduje a vedie evidenciu všeobecne záväzných právnych predpisov a ich dosah na prijaté všeobecne záväzné nariadenia  mestskej časti
 • vypracováva návrhy vnútorných organizačných právnych predpisov miestneho úradu,

            Referát verejného  organizačný a verejného obstarávania

 • komplexne zabezpečuje procesnú stránku organizovania jednotlivých metód verejného  obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov,   
 • zabezpečuje  zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb na základe opodstatnených požiadaviek mestskej časti a v súlade s rozpočtom mestskej časti a zákonom o verejnom obstarávaní,
 • vykonáva rozpočítavanie nákladov za teplo dodané  na prípravu TUV a ÚK  na jednotlivé obchodno-prevádzkové jednotky v predsadenej občianskej vybavenosti podľa  doručených faktúr od dodávateľa,
 • vykonáva rozpočítavanie nákladov za vodu dodanú verejným vodovodom,  odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie a odvádzanie vody z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) do verejnej kanalizácie podľa doručených faktúr od dodávateľa,
 • sleduje ekonomickú činnosť v mestskej časti a ak tak ustanovuje osobitný predpis, spracúva  stanoviská alebo vyjadrenia k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mestskej časti,
 • vykonáva agendu podľa zákona o hazardných hrách – vyjadrenia k umiestneniu hazardných hier na území mestskej časti  a  ukladanie sankcií pri porušení zákona,
 • spolupracuje pri príprave  nájomných zmlúv na  majetok  mesta  zverený do správy mestskej časti,
 • spracúva vyjadrenia na žiadosti exekútorských úradov týkajúce sa podnikateľskej činnosti, poskytuje súčinnosť súdnym exekútorom pri výkone exekúcií v mestskej časti,
 • vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov a vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • vykonáva samostatné  odborné  práce na vymedzenom úseku personálnej práce,
 • zabezpečuje prípravu a priebeh volieb, referend a hlasovaní obyvateľov mestskej časti,
 • v spolupráci s ostatnými oddeleniami miestneho úradu zabezpečuje prípravu materiálov na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva
 • zabezpečuje úlohy  mestskej časti pri sčítaní obyvateľov,

           Referát osvedčovania podpisov a listín

 • zabezpečuje  osvedčovanie listín a a podpisov na listinách.
   

            Referát sociálny a správny

 • na základe dožiadaní orgánov oprávnených požadovať informácie o občanoch (orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné) vypracováva charakteristiky a správy o povesti obyvateľov MČ
 • vybavuje dožiadania exekútorských úradov týkajúcich sa oznámenia údajov o obyvateľoch mestskej časti potrebných na vykonanie exekúcie, ktoré sú známe mestskej časti z jej úradnej činnosti
 •  vykonáva sociálno-poradenskú prácu prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému  obyvateľa a poradenského usmernenia na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Magistrát  mesta Košice, na referát opatrovateľskej služby MÚ MČ Košice-Sever, na Sociálnu poisťovňu, na  Úrad Košického samosprávneho kraja a na iné inštitúcie, resp. občianske a záujmové združenia aj  charitatívneho zamerania 
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť podľa zákona o sociálnych službách,
 • vykonáva sociálnu činnosť v teréne vrátane poskytovania sociálno-poradenských služieb,
 • vykonáva administratívne práce spojené s výkonom sociálnej agendy a pri obstarávaní osobných potrieb prijímateľov sociálnej služby                     
 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • vyhotovuje záznamy zo sociálnej práce v rámci spolupôsobenia pri výkone výchovných opatrení uložených príslušnými orgánmi maloletým a mladistvým deťom v rodinnom aj v v otvorenom prostredí
 • predkladá najmenej raz za šesť mesiacov orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately správu o sociálnej situácii rodičov dieťaťa so zhodnotením podmienok  návratu  dieťaťa  do rodinného prostredia
 • poskytuje obyvateľom informácie o podmienkach a možnostiach poskytnutia jednorazovej dávky v  hmotnej núdzi a zhromažďuje podklady pre rozhodovanie o žiadostiach o ich poskytnutie v súlade s platnou právnou úpravou a v rámci možností mestskej časti
 • vedie evidenciu poskytnutých  jednorazových dávok v hmotnej núdzi  
 • poskytuje informácie o možnosti spoločného stravovania, ktoré zabezpečuje mestská časť
 • vykonáva v zastúpení  agendu na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a  hlásenia pobytu občanov do registra obyvateľov Slovenskej republiky podľa platnej právnej úpravy
 • vybavuje žiadosti orgánov štátnej správy, orgánov činných v trestnom konaní, súdov a iných právnických osôb, ktoré plnia úlohy štátu alebo vykonávajú zdravotné a nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie alebo plnia úlohy na úseku zamestnanosti, týkajúce sa šetrenia trvalých pobytov občanov
 • vyhotovuje stanoviská pre Okresný úrad v Košiciach k udeleniu štátneho občianstva SR  cudzím štátnym príslušníkom; ministerstvu vnútra SR a Okresnému úradu oznamuje na ich žiadosť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie podľa platného zákona o štátnom občianstve SR
 • sleduje  zmeny právnej úpravy osobitných právnych predpisov, podľa ktorých sa koná a postupuje a ktoré sa dotýkajú činnosti oddelenia, 
 • v spolupráci s príslušnými oddeleniami miestneho úradu pripravuje podklady pre začatie správneho konania o správnych deliktoch a priestupkoch, ktoré je možné prerokúvať a rozhodovať o nich v zmysle osobitných právnych predpisov a Štatútu mesta Košice,
 • preskúmava a odpovedá na podania obyvateľov týkajúce sa občianskeho spolunažívania,
 • po posúdení obsahu podania vo veci narušovania občianskeho spolunažívania, z ktorého je zrejmé, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty priestupku podľa zákona o priestupkoch, podáva podnety na začatie priestupkového konania, resp. postupuje predmetné podania na priestupkový úsek Okresného úradu,
 • podáva oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov v z. n. p., na referát právny a legislatívny oddelenia právneho a majetkového Magistrátu mesta Košice,
 • podáva ďalšie podnety odôvodňujúce začatie priestupkového konania na okresnom  úrade ako aj na iných orgánoch štátnej správy,
 • poskytuje obyvateľom informácie o možnostiach spoločného stravovania, ktoré mestská časť zabezpečuje pre poberateľov starobného dôchodku a pre poberateľov invalidného dôchodku odkázaných pre ich nepriaznivý zdravotný stav na spoločné stravovanie a eviduje ich žiadosti o zabezpečenie poskytovania spoločného stravovania dôchodcov mestskou časťou,
 • poskytuje obyvateľom informácie o podmienkach poskytovania účelového opakovaného finančného príspevku Mesta Košice na stravovanie dôchodcov mestskej časti vyplácaného prostredníctvom mestskej časti, a eviduje ich prípadné žiadosti o jeho poskytovanie
 • komunikuje v oblasti spoločného stravovania dôchodcov so zariadeniami školského stravovania
 •  vykonáva sociálnu prácu a poradenstvo pre fyzické osoby pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, spolupôsobí pri výkone týchto opatrení, usmerňuje osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody na orgán sociálnej kurately dospelých,
 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • poskytuje súčinnosť orgánom štátnej správy v zmysle príslušných platných právnych noriem,
 • vybavuje dožiadania exekútorských úradov týkajúcich sa oznámenia majetkových a sociálnych pomerov obyvateľov mestskej časti potrebných na vykonanie exekúcie, ktoré sú známe mestskej časti z jej úradnej činnosti,
 • v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov pripravuje pre miestne zastupiteľstvo mestskej časti podklady potrebné k voľbe prísediacich z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode príslušného súdu, vykonáva na návrh predsedu príslušného súdu príslušné úkony na odvolanie prísediaceho z funkcie miestnym zastupiteľstvom mestskej časti, poskytuje súdu potrebnú súčinnosť počas celého volebného obdobia prísediacich

           Oddelenie ekonomické a finančné

 • komplexne spracováva rozpočet mestskej časti, t. j. vypracováva  návrh príjmov a výdavkov v spolupráci s ostatnými oddeleniami, metodicky usmerňuje rozpočtový proces na základe pripomienok a požiadaviek starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 • vypracúva  priority  rozvojových programov verejných investícií pre mestskú časť
 • zostavuje viacročný programový rozpočet vrátane podprogramov
 • vyhodnocuje plnenie rozpočtu a spolupracuje  s hlavným  kontrolórom mestskej časti pri kontrole  rozpočtu a hospodárenia mestskej časti
 • v prípade potreby rieši presuny rozpočtových prostriedkov v zmysle zákona  o  rozpočtových pravidlách a ďalších predpisov zmenou rozpočtu mestskej časti
 • vykonáva finančnú kontrolu – overuje súlad s rozpočtom mestskej časti  a dohliada na dodržanie finančnej disciplíny (pri výpočte miezd zamestnancov, v účtovníctve mestskej časti, pri vyhotovovaní pokladničných dokladov, pri kontrole stavov na účtoch v bankách (bezhotovostný platobný styk), pri kontrole faktúr pred úhradou
 • spracováva monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu (k 30.06. bežného rozpočtového roka) a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu (k 31.12. bežného rozpočtového roka)
 • vypracováva záverečný účet mestskej časti s návrhom na usporiadanie výsledku hospodárenia, spolupracuje s audítorom na overení účtovnej závierky mestskej časti
 • spracováva  údaje o schválenom rozpočte, jeho úpravách a štvrťročne a po skončení kalendárneho roka zabezpečuje vyhotovenie predpísaných účtovných výkazov  o skutočnom plnení rozpočtu a zabezpečuje poskytnutie údajov do systému RISSAM (Rozpočtový informačný systém pre samosprávu) v správe MF SR v predpísaných termínoch a predpísanou formou
 • spracováva vyúčtovanie finančných prostriedkov vo vzťahu s Ministerstvom vnútra SR súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a odvod finančných prostriedkov pre ÚPSVaR 
 • sleduje prísun a použitie účelových dotácií zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Košice a spracováva vyúčtovanie týchto finančných prostriedkov
 • vedie evidenciu majetku zvereného do správy mestskej časti od mesta Košice a spolupracuje pri jeho inventarizácii
 • vedie evidenciu majetku mestskej časti a majetku zvereného do správy podľa jednotlivých súvahových účtov

            Referát miezd a personalistiky

 • zabezpečuje samostatné odborné práce referátu 
 • vykonáva práce pri sledovaní a vyhodnocovaní dochádzky zamestnancov a prípravu personálnych podkladov pre výpočet miezd a odmien zamestnancov mestskej časti
 • zabezpečuje mesačné spracovanie miezd na základe podkladov v programe SOFTIP PROFI
 • pripravuje dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti v súlade so zákonníkom práce
 • vyhotovuje podklady pre výpočet odmien poslancov  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a členov komisií – neposlancov
 • vyhotovuje podklady k bezhotovostnému platobnému styku vyplývajúcemu  z uskutočňovanej mzdovej agendy
 • zastupuje administratívne práce  v kancelárii starostu,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov  na listinách  
 • vykonáva ročnú fyzickú inventúru majetku mestskej časti, vyhotovuje o tom záznam, ktorý je súčasťou účtovníctva mestskej časti a vypracováva vyraďovacie protokoly na vyradený majetok
 • vykonáva samostatné odborné práce na vymedzenom úseku personálnej práce  pri spracovaní personálnych dokladov nových zamestnancov a vedie osobné spisy zamestnancov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce,

           Referát ekonomický a rozpočtu

 • vykonáva samostatnú odbornú prácu na referáte ekonomickom a rozpočtu
 • komplexne zabezpečuje účtovnú agendu, t. j. spracovanie a kontrola  prvotných účtovných dokladov pred ich zaúčtovaním, zabezpečuje správnosť účtovných súvzťažností
 • zabezpečuje spracovanie účtovníctva v programe SOFTIP PACKET podľa platných smerníc pre rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • zabezpečuje vedenie predpísaného podvojného účtovníctva s úplnou nadväznosťou na predkontáciu,  t. j. sledovanie analytického triedenia príjmovej a výdavkovej  časti rozpočtového hospodárenia   za príslušné obdobie tak, aby bolo možné vyhotoviť preukázateľnú účtovnú bilanciu a odsúhlasenie záverečného účtu hospodárenia podľa stanoveného účtovného triedenia,
 • kontroluje mesačne zostatky bankových účtov, pokladničnej hotovosti jednotlivých pokladní so stavom v účtovníctve
 • štvrťročne a po skončení kalendárneho roka zabezpečuje vyhotovenie predpísaných účtovných výkazov a spolupracuje na poskytnutí údajov do systému RISSAM (Rozpočtový informačný systém pre samosprávu) v predpísaných termínoch a predpísanou formou
 • pripravuje podklady pre prípravu rozpočtu mestskej časti, podieľa sa na sledovaní jeho čerpania
 • vykonáva ročnú fyzickú a dokladovú inventúru majetku mestskej časti, vyhotovuje o tom záznam, ktorý je súčasťou účtovníctva mestskej časti a vypracováva vyraďovacie protokoly na vyradený majetok 

           Referát finančný a poplatkov

 • vedie komplexnú pokladničnú agendu v programe SOFTIP PACKET (rozpočtové hospodárenie, hospodárenie vedľajšej činnosti, pokladňa sociálneho fondu
 • uskutočňuje všetky hotovostné finančné operácie organizácie (príjem správnych poplatkov, výplata a sledovanie zúčtovateľných záloh, výplaty sociálnych dávok, vyúčtovanie nákupov v hotovosti, vyúčtovanie cestovných príkazov, vyúčtovanie výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a športovými akciami MČ a výdavkov dotácií MČ),
 • zabezpečuje platobný styk organizácie s bankou aj prostredníctvom Internetbankingu,
 • vedie úplnú evidenciu objednávok a zabezpečuje ich zverejňovanie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
 • vedie úplnú evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr, zabezpečuje ich  vecnú kontrolu a uhrádzanie, prípadne rozúčtovanie ďalším odberateľom, 
 • zverejňuje dodávateľské faktúry v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
 • preveruje účtovné doklady z hľadiska ich formálnej správnosti
 • vedie agendu úhrad za prenájom pozemkov, úhrad nájomného za majetok zverený do správy od mesta Košice,  sleduje a vymáha nedoplatky
 • vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu
 • vedie evidenciu psov na základe prihlášok, vydáva evidenčné známky, spolupracuje s mestom Košice pri správe dane za psa a pre evidovaných psov vydáva hygienické vrecúška na psie exkrementy
 • vedie evidenciu cenín (stravné lístky pre zamestnancov, zabezpečuje evidenciu a predaj stravných lístkov pre dôchodcov), zabezpečuje ich fyzickú inventúru počas roka a na konci roka ako podklad pre účtovnú závierku  

         Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy

            Referát  rozvoja 

 • vypracúva priority rozvojových programov verejných investícií mestskej časti
 • zabezpečuje koncepčnú a metodickú činnosť v investičnej výstavbe
 • zabezpečuje tvorbu koncepcie rozvoja územia mestskej časti a obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mestskej časti
 • zabezpečuje koordinovanie, organizovanie a vedenie prípravy, vykonávania a realizácie kontrolných akcií v pôsobnosti samosprávy
 • zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy v oblasti rozvoja a životného prostredia
 • zabezpečuje odborné činnosti na úseku rozvoja mestskej časti ( príprava podkladov pre projekty, zadávanie verejných prác)
 • vyjadruje záväzné stanoviská k výstavbe objektov a investíciám  realizovaným na území mestskej časti v zmysle stavebného zákona pre účely územného, stavebného a kolaudačného konania,
 • pripravuje koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mestskej časti /podkladové materiály k prerokovaniu v miestnom zastupiteľstve, mestskom zastupiteľstve, vedení mesta, orgánov štátnej správy  týkajúce sa rozvoja, investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia na území mestskej časti/
 • zúčastňuje sa rokovaní na úrovni štátnej správy, samosprávy mesta a spolupracuje s dotknutými orgánmi a organizáciami na úseku rozvoja, investícií, životného prostredia a dopravy
 • vedie komplexnú evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov mestskej časti,
 • zabezpečuje agendu vydávania súpisných a orientačných čísel pre potreby registra adries.
 • zabezpečuje investičné akcie a stavebné práce financované z rozpočtu mestskej časti po stránke:
  a/ predprojektovej a projektovej prípravy,
  b/ zabezpečenia zhotoviteľského systému v zmysle legislatívnych ustanovení,
  c/ zabezpečenia inžinierskej činnosti počas realizácie,
  d/ ďalších  činností po ukončení diela
 • vypracováva grantové projekty, vyhľadáva projekty, do ktorých je možné sa zapojiť na úrovni mestskej časti
 • Vytvára akčný plán a iné rozvojové a strategické dokumenty mestskej časti,
 • Pripravuje  a realizuje investičné a projektové zámery

            Referát  dopravy a životného prostredia

 • vykonáva správu na úseku stavebného poriadku v rozsahu kompetencií mestskej časti v zmysle stavebného zákona, Štatútu mesta Košice a VZN mesta Košice a mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 • sleduje všetku stavebnú činnosť v mestskej časti, dozerá na stav stavieb a kontroluje, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy a zariadenia podľa stavebného zákona neuskutočňujú bez povolenia alebo v rozpore s ustanoveniami stavebného zákona
 • vykonáva úlohy na úseku dopravy v stanovenom rozsahu na úrovni mestskej časti ( statická a dynamická doprava, MHD, dopravné značenie, vyhradzovanie parkovacích miest
 • zabezpečuje  práce pri prevádzke výpočtovej techniky, práce spojené s bežnou -údržbou,   zabezpečením a správou počítačovej siete, vlan sietí a sieťových služieb, zapájaním a konfiguráciou sieťových zariadení a s odstraňovaním porúch vzniknutých pri bežnej prevádzke výpočtovej techniky, technické zabezpečenie plynulého priebehu vysielania textových a obrazových informácií miestneho vysielaní
 • sleduje a vyhodnocuje dostupné informácie o čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ na projekty, ktoré môže realizovať MČ
 • hľadá možnosti finančnej podpory environmentálnych projektov: štátne zdroje,  Ministerstvo životného prostredia, štrukturálne fondy EÚ, podpora neziskových aktivít
 • poskytuje výpomoc pri organizovaní akcií mestskej časti
 • spoluzodpovedá za webové sídlo mestskej časti a jeho úpravu a napĺňanie

           Referát vnútornej správy,  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany (BOZP a CO)

 • zabezpečuje odborné, metodické, organizačné, kontrolné, koordinačné, vzdelávacie úlohy a iné úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • je zodpovedný za tvorbu protipožiarnych opatrení vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie na úrovni mestskej časti, dodržiavanie predpisov v oblasti požiarnej ochrany,
 • vykonáva školenie z oblasti PO a BOZP, vykonáva cvičné požiarne poplachy, preveruje vedomosti zamestnancov získané školením z dodržiavania predpisov v oblasti BOZP,
 • vykonáva školenia pre aktivačných pracovníkov z oblasti BOZP,
 • zabezpečuje údržbu a prevádzku osobného motorového vozidla mestskej časti, mesačné vyúčtovania o spotrebe vozidla, malotraktora, kosačiek  a ďalších zariadení,
 • vykonáva odbornú prácu na úseku spravovania zvereného majetku mestskej časti (technicky zabezpečuje prevádzky v predsadenej občianskej vybavenosti) a majetku mestskej časti a spracováva návrhy na jeho správu, údržbu a prevádzku,
 • zabezpečuje koordináciu činností určených pracovníkov zaradených do aktivačnej činnosti pri zabezpečení čistoty a vykonávaní prác v zmysle aktivačnej činnosti v mestskej časti,
 • spracováva  a zadáva údaje o energiách za mestskú časť  o energetickej efektívnosti do monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie,
 • zabezpečuje revízie, kontrolu a prevádzku vykurovacích kotlov v budove miestneho úradu a ostatných zariadeniach v správe či vlastníctve mestskej časti
 • kontroluje  a vykonáva drobné opravy elektrických zariadení v budove miestneho úradu a v kultúrnom stredisku mestskej časti ( výmeny žiaroviek a žiarivkových trubíc ),
 • koordinuje činnosti určených pracovníkov zaradených do aktivačnej činnosti formou malých obecných služieb pri zabezpečení čistoty a vykonávaní prác v zmysle zámeru aktivačnej činnosti mestskej časti
 • zodpovedá za dodržiavanie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zodpovedá za dodržiavanie pracovnej doby a pracovnej disciplíny pracovníkmi zaradenými do aktivačnej činnosti
 • vedie dennú evidenciu dochádzky uchádzačov o zamestnanie s ich vlastnoručným podpisom, ktorým potvrdzuje účasť na aktivačnej činnosti a rozsah odpracovaných hodín
 • predkladá  ÚPSVaR   údaje o počte odpracovaných hodín uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v zmysle dohody zaradení do aktivačnej činnosti,
 • uchováva dennú evidenciu uchádzačov o zamestnanie a predkladá ju na fyzickú kontrolu na základe požiadavky a potreby ÚPSVaR
 • prideľuje, koordinuje a kontroluje pracovné činnosti občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí sa zúčastňujú výkonu činnosti na základe dohody medzi úradom a mestskou časťou v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. 
 • zabezpečuje zimnú údržbu na chodníkoch postavených z prostriedkov mestskej časti
 • vykonáva kontrolu čistoty sídliska
 • kontroluje vyprázdňovanie košov na psie exkrementy
 • samostatne zabezpečuje odborné činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľov mestskej časti v oblasti informačného systému civilnej ochrany a individuálnej ochrany obyvateľstva, zdravotníckych a veterinárnych opatrení alebo operačného systému prípravy na civilnú ochranu a komplexného záchranného systému
 • pravidelne a systematicky napĺňa a aktualizuje požadované údaje v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému  hospodárskej mobilizácie SR EPSIS JISHM
 • poskytuje vstupné a orientačné informácie pre občanov a usmerňuje občanov pri vybavovaní  na jednotlivých oddeleniach miestneho úradu
 • vykonáva osvedčovanie listín  a podpisov na listinách

            Referát vnútornej správy, BOZP a CO – informátor

 • poskytuje vstupné a orientačné informácie pre občanov a usmerňuje občanov pri vybavovaní na jednotlivých oddeleniach miestneho úradu
 • počas nestránkových  hodín zabezpečuje zapisovanie osôb a návštev do knihy návštev a povoľuje vstup týchto osôb  na základe telefonického súhlasu zodpovedných zamestnancov
 • informuje nadriadeného zamestnanca o podozrivých osobách nachádzajúcich sa v priestoroch miestneho úradu, prípadne o osobách, ktoré spôsobili poškodenie majetku, odcudzenie vecí alebo ujmu na zdraví.   

            Referát vnútornej správy a BOZP, BOZP a CO – upratovanie

 • uzamyká vstupné dvere do budovy miestneho úradu po pracovnej dobe a jeho zakódovanie, kontroluje všetky priestory úradu a odstraňuje vady (uzatvorenie okien, vypnutie zariadení, ktoré podľa pokynu nadriadeného musia byť vypnuté a pod.)
 • upratuje priestory miestneho úradu (umývanie podláh, okien,dverí,  vysávanie, vyprázdňovanie košov)
 • upratuje priestory v športovom areáli mestskej časti a ďalšie priestory vo vlastníctve či správe mestskej časti 
 • v čase neprítomnosti informátora poskytuje vstupné a orientačné informácie pre občanov a usmerňuje ich pri vybavovaní  na jednotlivých oddeleniach miestneho úradu

           Referát vnútornej správy,  BOZP a CO – údržba

 • zabezpečuje ručné čistenie kanalizačných vpustov a rigolov, ručné čistenie, dezinfekciu a obsluhu jednoduchých vodárenských zariadení (fontána),
 • zabezpečuje opravu a montáž klampiarskych výrobkov (odpadové rúry, odkvapy a pod.)
 • vykonáva stolársku prácu, opravuje  oplotenia z drôteného pletiva,
 • zabezpečuje debniace a betonárske práce, vykonáva ručné rezanie závitov,
 • vykonáva maľovanie a opravu malieb v niekoľkých tónoch alebo vzoroch, vykonáva natieranie a opravy náterov s plným tmelením a brúsením,
 • zabezpečuje kontrolu funkčnosti a technického stavu herných prvkov, mobiliáru, dopadových plôch  a oplotenia detských ihrísk v správe a vlastníctve  mestskej časti,
 • upratuje oplotené areály detských ihrísk a športovísk, vynáša obsah odpadkových košov  a umýva herné prvky a mobiliár detských ihrísk saponátmi,
 • v prípade potreby vykonáva nenáročné  údržbárske práce na mobiliári  (lavičky a koše)  a oplotení areálov detských ihrísk,
 • opravuje zariadenia a príslušenstvo verejných priestorov (lavičky, koše, zvislé dopravné značky, navigačný systém a iné ),
 • zabezpečuje očistu verejných priestranstiev od veľkoobjemového odpadu a iného komunálneho odpadu,
 • zabezpečuje obsluhu a bežnú údržbu snehovej frézy a zimnú údržbu na chodníkoch, schodoch a rampách v správe mestskej časti podľa operačného plánu zimnej údržby mestskej časti na príslušné zimné obdobie,
 • zabezpečuje obsluhu a bežnú údržbu malej záhradnej techniky (strunové kosačky, vysávače, plotostrihy,  reťazová píla),

            Referát  informačnej techniky a kybernetickej bezpečnosti

 • zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových  aplikácií
 • zabezpečuje bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • zabezpečuje systémovú a metodickú činnosť pri vývoji a správe informačných systémov
 • zabezpečuje  práce pri prevádzke výpočtovej techniky, práce spojené s bežnou údržbou,  zabezpečením a správou počítačovej siete, vlan sietí a sieťových služieb, so zapájaním a konfiguráciou sieťových zariadení a s odstraňovaním porúch vzniknutých pri bežnej prevádzke výpočtovej techniky
 • zodpovedá za kompletnú konfiguráciu počítačovej siete, monitorovanie a analyzovanie chýb v systémoch a návrh riešení odstraňovania vzniknutých problémov,
 • pravidelne inštaluje a aktualizuje softvér,
 • spravuje žiadosti na zmeny v nastaveniach počítačových sietí
 • spravuje počítačovú sieť a servery ( databázový server, mail server a iné), 
 • vykonáva údržbu siete   ( konfigurácia, zálohovanie dát, antivírusová kontrola, ochrana dát)
 • sleduje  zmeny právnej úpravy osobitných právnych predpisov, podľa ktorých sa koná a postupuje a ktoré sa dotýkajú činnosti oddelenia, 
 • v spolupráci s príslušnými oddeleniami miestneho úradu pripravuje podklady pre začatie správneho konania o správnych deliktoch a priestupkoch, ktoré je možné prejednávať a rozhodovať o nich v zmysle osobitných právnych predpisov a Štatútu mesta Košice,
 • preskúmava a odpovedá na podania obyvateľov týkajúce sa občianskeho spolunažívania,
 • po posúdení obsahu podania vo veci narušovania občianskeho spolunažívania, z ktorého je zrejmé, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty priestupku podľa zákona o priestupkoch, podáva podnety na začatie priestupkového konania, resp. postupuje predmetné podania na priestupkový úsek Okresného úradu,
 • podáva oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov v z. n. p., na referát právny a legislatívny oddelenia právneho a majetkového Magistrátu mesta Košice,
 • podáva ďalšie podnety odôvodňujúce začatie priestupkového konania na okresnom  úrade ako aj na iných orgánoch štátnej správy,
 • poskytuje obyvateľom informácie o možnostiach spoločného stravovania, ktoré mestská časť zabezpečuje pre poberateľov starobného dôchodku a pre poberateľov invalidného dôchodku odkázaných pre ich nepriaznivý zdravotný stav na spoločné stravovanie a eviduje ich žiadosti o zabezpečenie poskytovania spoločného stravovania dôchodcov mestskou časťou,
 • poskytuje obyvateľom informácie o podmienkach poskytovania účelového opakovaného finančného príspevku Mesta Košice na stravovanie dôchodcov mestskej časti vyplácaného prostredníctvom mestskej časti, a eviduje ich prípadné žiadosti o jeho poskytovanie
 • komunikuje v oblasti spoločného stravovania dôchodcov so zariadeniami školského stravovania
 •  vykonáva sociálnu prácu a poradenstvo pre fyzické osoby pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, spolupôsobí pri výkone týchto opatrení, usmerňuje osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody na orgán sociálnej kurately dospelých,
 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • poskytuje súčinnosť orgánom štátnej správy v zmysle príslušných platných právnych noriem,
 • vybavuje dožiadania exekútorských úradov týkajúcich sa oznámenia majetkových a sociálnych pomerov obyvateľov mestskej časti potrebných na vykonanie exekúcie, ktoré sú známe mestskej časti z jej úradnej činnosti,
 • v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov pripravuje pre miestne zastupiteľstvo mestskej časti podklady potrebné k voľbe prísediacich z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode príslušného súdu, vykonáva na návrh predsedu príslušného súdu príslušné úkony na odvolanie prísediaceho z funkcie miestnym zastupiteľstvom mestskej časti, poskytuje súdu potrebnú súčinnosť počas celého volebného obdobia prísediacich