Zimná údržba

Kto a kde zabezpečuje  zimnú údržbu na území našej mestskej časti?

Mesto Košice: zabezpečuje zimnú údržbu prostredníctvom spoločnosti KOSIT na všetkých cestách a niektorých chodníkoch a schodiskách ktorých vlastníkom Mesto Košice v zmysle schváleného plánu zimnej údržby.  

Operačný plán zimnej údržby  Mesta Košice je k dispozícii tu: https://static.kosice.sk/s/06d593cec8dd7c7125a4f62/show

Mapa „zimnej údržby“ Mesta Košice (mapa obslužnosti ciest v správe Kosit) k dispozícii tu (mapa bude priebežne aktualizovaná):

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce: zabezpečuje zimnú údržbu na všetkých chodníkoch, rampách a schodiskách postavených z prostriedkov mestskej časti v zmysle usmernenia MČ o zimnej údržbe na rok 2019/2020.

Mapa „zimnej údržby“ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce k dispozícii tu https://drive.google.com/open?id=16uoN-RnP7qDbAn187aG9-aRxXbKtkZfD

Súkromné osoby:  si zabezpečujú zimnú údržbu individuálne na miestnych a účelových komunikáciách v ich vlastníctve

Kde nie je zabezpečovaná zimná údržba mestom ani MČ?

Zimná údržba nie je zabezpečovaná na 

-niektorých miestnych komunikáciách (chodníkoch, schodiskách) vo vlastníctve mesta, ktoré sú na mape zimnej údržby vyznačené modrou farbou resp. nie sú vyznačené. Ide predovšetkým o paralelné a duplicitné komunikácie, vnútroblokové komunikácie, málo využívané a ťažko prístupné miestne komunikácie. Tieto komunikácie sú onačené modrými tabuľkami „chodník v zime neudržiavaný“.

-tzv. hrebeňoch t.j. prístupových chodníkoch prepájajúcich vchody do bytových domov s hlavným chodníkom. 

– na iných komunikáciách ktoré nie sú vo vlastníctve mesta ani MČ

Akým spôsobom bude zabezpečovaná zimná údržba?

Mesto Košice zabezpečuje zimnú údržbu prostredníctvom spoločností KOSIT.  V rámci zimnej údržby sa vykonávajú 2 režimy čistenia komunikácií: strojné čistené a ručné čistenie.  Z pohľadu priorít sú stanovené tri prioritné stupne.

prioritný stupeň 1Miestne komunikácie I. a II. triedy, kde premáva MHD ZÚ na uvedených pozemných komunikáciách sa vykonáva v druhom rade až po ukončení ZÚ na pozemných komunikáciách zaradených do Prioritného stupňa 1.
   Prioritný stupeň 2Iné miestne komunikácie I. triedy, ostatné miestne komunikácie II. a III. Triedy ZÚ na uvedených pozemných komunikáciách sa vykonáva v druhom rade až po ukončení ZÚ na pozemných komunikáciách zaradených do Prioritného stupňa 1.
    Prioritný stupeň 3Miestne komunikácie IV. triedy, a to chodníky, schody, podchody, priechody a ostrovčeky na križovatkách a zastávky MHD a priľahlé chodníky v rátane parkovísk, ZÚ na uvedených pozemných komunikáciách sa vykonáva v druhom rade až po ukončení ZÚ na pozemných komunikáciách zaradených do Prioritného stupňa 2.

Na posyp sa využíva kombinovaný posyp chemického materiálu a inertného materiálu v pomere 1:4

Strojné čistenie: K strojnému čisteniu sa využívajú rôzne typy mechanizmov ako napr. sypač s radlicou, UNC, nakladač, traktor s radlicou a iné. Strojným čistením sa čistia mosty, štátne cesty, trasy MHD a ostatné komunikácie, chodníky zaradené do plánu zimnej údržby a parkoviská.

Ručné čistene: je zabezpečované pracovníkmi spoločnosti KOSIT. Ručným čistením sa čistia podchody, schody, niektoré zo zaradených chodníkov, prechody a ostrovčeky na križovatkách, zastávky MHD a priľahlé chodníky. Pracovná zmena ručne čistiacich pracovníkov je pondelok až nedeľa od 06:00 do 18:00.

UPOZORNENIE:
Prosíme obyvateľov aby v čase výkonu zimnej údržby neparkovali v strede komunikácií z dôvodu  zabezpečenia priechodnosti ciest pre mechanizmy vykonávajúce zimnú údržbu.

Prosíme obyvateľov Hanojskej ulice aby v čase vykonávania zimnej údržby na chodníku Hanojská na tomto chodníku ani pri ňom neparkovali z dôvodu umožnenia výkonu zimnej údržby. Chodník Hanojská bude čistený ručne.

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce zabezpečuje zimnú údržbu vlastnými zamestnancami a aktivačnými pracovníkmi (uchádzačmi o zamestnanie). Vzhľadom na mieru využívania a pozdĺžny spád uvedených peších ťahov je nástup kapacít na odstránenie prekážok v schodnosti potrebný v nasledovnom poradí naliehavosti: I. poradie, II. poradnie, III. poradie.

Od kedy do kedy bude zabezpečovaná zimná údržba?

Zimná údržba je plánovaná od 01.11.2019 do 31.03.2020. Jej začiatok a koniec  sa môže meniť podľa počasia a potrieb mesta.

Užitočné kontakty

Zelená linka KOSIT – podnety, otázky) 0800 153 748zimna.udrzba@kosit.sk 

Dispečing KOSIT – aktuálny stav a výkon zimnej údržby) + 421 907 548 620+ 421 918 696 157dispcistota@Kosit-as.sk 

Fb KOSIT- Za čistejšie Košice

Dispečing

MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce – 055 / 636 25 82055 / 636 04 30055 / 636 70 58

Užitočné linky:

Operačný plán zimnej údržby Mesta Košice(skrátená verzia) https://www.kosit.sk/wp-content/uploads/2019/10/opzu-kosit-2019-2020.pdf

Operačný plán zimnej údržby Mesta Košice https://static.kosice.sk/s/2da070638dfc6933fa05c46

Zimná údržba Mesta Košice https://www.kosice.sk/obcan/zimna-udrzba-v-meste-kosice

Mapa zimnej údržby Mesta Košice  https://www.kosit.sk/obyvatelia/zimna-udrzba-komunikacii/mapa-obsluznosti-ciest-v-sprave-kosit-s/

Mapa zimnej údržby MČ Košice-Sídlisko Ťahanovcehttps://drive.google.com/open?id=16uoN-RnP7qDbAn187aG9-aRxXbKtkZfD

Zverejnené 24. júla 2021.
Upravené 11. januára 2023.