Miestna rada

Miroslav Janitor

Politická nominácia: nezávislý kandidát
Volebný obvod: 2
  Funkcie: Zástupca starostu. Predseda Komisie na
  ochranu verejného záujmu. Predseda Komisie športu

janitor.m@extel.sk +421 915 323 311

MVDr. Jozef  Figeľ

Politická nominácia: SAS, OĽANO, KDH, SMK
 Volebný obvod: 1
Funkcie: Poverený poslanec, Člen Miestnej rady MČ, Člen Finančnej komisie pri MZ, Člen Komisie športu, Poslanec Košického samosprávneho kraja

figel@extel.sk +421 903 511 275

Mgr. Eva Zummerová

Politická nominácia: SAS, OĽANO, KDH, SMK
Volebný obvod: 1
 Funkcie:  Členka miestnej rady
Členka Komisie komunitného              rozvoja a  kultúry Predsedníčka komisie pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní

ezummerova@gmail.com +421 904 841 122

Ing. Stanislav Šimko

  Politická nominácia: SAS, OĽANO, KDH, SMK
Volebný obvod: 1
 Funkcie: Člen Miestnej rady. Člen Komisie na                      udeľovanie verejných uznaní a      vyznamenaní.  Člen Komisie športu

stanislav.simko@post.sk +421 908 195 914


1) Miestne zastupiteľstvo môže zriadiť miestnu radu. Miestna rada je zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorých volí miestne zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie. Miestnu radu a jej členov môže miestne zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva.

(2) Počet členov miestnej rady tvorí najviac tretinu počtu všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.

(3) Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

(4) Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.

(5) Miestna rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia miestnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

[ §16 – Zákon č.401/1990 Zb. o meste Košice v z.n.p. ]

Zverejnené 27. júla 2021.
Upravené 25. marca 2022.