Preskočiť na obsah

Miestna rada

janitor__2_

Miroslav Janitor

Politická nominácia: nezávislý kandidát
Volebný obvod: 1
  Funkcie: Zástupca starostu, predseda komisie kultúry a športu

janitor.m@extel.sk +421 915 323 311
marek_fedorecko

Mgr. Marek Fedoročko

Politická nominácia: nezávislý kandidát
 Volebný obvod: 1
Funkcie: člen komisie rozvoja, dopravy a výstavby, člen komisie kultúry a športu

marek.fedorocko@rrb21.org +421 905 639 021
Fige__

MVDr. Jozef Figeľ

Politická nominácia:  KDH, SME RODINA, Sloboda a solidarita, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók., ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny, NOVA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
Volebný obvod: 1
 Funkcie: poverený poslanec, člen finančnej komisie

figel@extel.sk +421 903 511 275
Tomáš Jurkovič

Mgr. Tomáš Jurkovič

  Politická nominácia: nezávislý kandidát
Volebný obvod: 1
 Funkcie: člen finančnej komisie, člen komisie rozvoja, dopravy a výstavby

tomas.jurkovic@hotmail.com +421 903 909 901


1) Miestne zastupiteľstvo môže zriadiť miestnu radu. Miestna rada je zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorých volí miestne zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie. Miestnu radu a jej členov môže miestne zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva.

(2) Počet členov miestnej rady tvorí najviac tretinu počtu všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.

(3) Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

(4) Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.

(5) Miestna rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia miestnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

[ §16 – Zákon č.401/1990 Zb. o meste Košice v z.n.p. ]