Preskočiť na obsah

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Smernicu č. 1/2024 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov ako aj fyzické osoby vykonávajúce prácu mimo pracovného pomeru, blízke osoby a osoby v predzmluvných vzťahoch, bývalých zamestnancov a členov komisií, rovnako osoby pri verejnom obstarávaní a výberových konaniach.

Oznámenie je možné podať na adresu Miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 18 Košice nasledujúcimi spôsobmi:

a) osobne, v uzavretej obálke s označením „Hlavný kontrolór – NEOTVÁRAŤ“ počas
úradných hodín:

  1. do podateľne mestskej časti,
  2. vložením do schránky s označením: „Podania zamestnancov na protispoločenskú činnosť“, ktorá je umiestnená v chodbe úradu pred hlavnou zasadacou miestnosťou,

b) poštou, na adresu Miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v uzavretej obálke s označením „Hlavný kontrolór – NEOTVÁRAŤ“,

c) emailom, na adresu kontolor@tahanovce.sk s nepretržitým prístupom.