Preskočiť na obsah

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Smernica číslo 2/2019

o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov

 oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Smernicu schválil :   Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta

                                    JUDr. Beáta Zemková, prednostka MÚMČ  

Dátum účinnosti       1.októbra 2019

Spracovateľ:     Mgr. Beáta Olšinárová, vedúca organizačno-právneho odd.

                               MÚMČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

§  1

Rozsah pôsobnosti

 1. Smernica mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov“).
 2. Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, ako orgán verejnej moci, vydáva túto smernicu podľa § 10 a nasl. zákona o ochrane oznamovateľov.
 3. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.  Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti touto smernicou, zákonom o ochrane oznamovateľov a súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Smernica upravuje postup pri:
 5. podávaní oznámení;
 6. preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení;
 7. zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa;
 8. evidovaní oznámení;
 9. oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia;
 10. spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

§  2

Základné pojmy

 1. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi, za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa..
 2. Oznamovateľom môže byť:
 3. zamestnanec mestskej časti;
 4. blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k mestskej časti;
 5. zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k mestskej časti;
 6. blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k mestskej časti;
 7. zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je založený alebo zriadený mestskou  časťou;
 8. blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený mestskou časťou.
 9. Pracovnoprávnym vzťahom je pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov), štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.
 • Konaním v dobrej viere sa rozumie konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa dôvodne domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; pri pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.
 • Blízkou osobou sa rozumie manžel/ka, súrodenec, rodič, dieťa, vnúča, starý rodič, pravnúča, prarodič.
 • Závislou osobou vo vzťahu k mestskej časti sa rozumie napr. každý podnikateľský subjekt, ktorý je jej dodávateľom.
 • Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú akejkoľvek protispoločenskej činnosti. Oznámenie sa stáva kvalifikovaným oznámením, pokiaľ môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.
 • Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie:
 • trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 až § 263 Trestného zákona (ďalej len “TZ“), trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 TZ, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a TZ alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b TZ;
 • trestný čin, za ktorý TZ ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 3 roky;
 • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 €.

     9)    Podľa ustanovenia § 10 zákona číslo 54/2019 Z.z. zodpovednou osobou je             JUDr. Ľudmila Slunečková, hlavná kontrolórka mestskej časti Košice-Sídlisko       Ťahanovce a prednostka Miestneho úradu mestskej častiKošice-Sídlisko   Ťahanovce JUDr. Beáta Zemková.

      Kontakt:         hlavná kontrolórka: mutah@tahnovce.sk

                              prednostka:   prednostamu@tahanovce.sk

§  3
Spôsob podávania oznámení

 1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do zápisnice (Príloha č. 1 smernice), emailom a telefonicky.
 2. Písomné oznámenie (Príloha č. 2 smernice) sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne mestskej časti, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
 3. Oznámenie ústnou formou do zápisnice možno uskutočniť u zodpovednej osoby.

Oznámenie emailom je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: mutah@tahanovce.sk alebo prednostamu@tahanovce.sk. Oznámenia prijaté prostredníctvom emailu, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe..

 • Ďalšie zákonné možnosti podávania oznámení protispoločenskej činnosti a detaily k ochrane oznamovateľov sú uvedené v Prílohe č. 5 smernice.

§  4

Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby

 1. Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba podľa § 2 bod 9 smernice.
 2. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
 3. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach alebo sťažnosť podľa § 13 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov).
 4. Pokiaľ z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tejto smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa, s výnimkou anonymného podnetu.
 5. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
 6. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať oznamovateľa, s výnimkou anonymného oznámenia. Informáciu podľa predchádzajúcej vety zodpovedná osoba neanonymnému oznamovateľovi oznámi písomne poštou (Príloha č. 3 smernice).
 7. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
 8. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi (ďalej len „označený zamestnanec“) alebo starostovi obce, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi označeného zamestnanca alebo starostu s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznámení zamestnanca alebo starostu obce s obsahom podnetu dodržiava zodpovedná osoba povinnosť uvedenú v § 5  tejto smernice.
 9. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať’ oznamovateľa, ako aj obec, označeného zamestnanca, či starostu na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
 10. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
 11. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
 1. Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať oznamovateľovi najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.
 2. Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
  1. ak oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe alebo
  1. ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
 3. Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
 4. Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

§  5

Zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

 1. Zodpovedná osoba a mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce  sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, a to od prijatia oznámenia, v priebehu jeho preverovania, evidovania a následne aj pri jeho likvidácii po uplynutí doby uchovávania podľa čl. VI. bodu 3. tejto smernice.
 2. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba s takýmito informáciami označeného zamestnanca, ani starostu obce neoboznámi, ale vyzve ich len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
 3. Zodpovedná osoba je povinná postupovať pri prijímaní, preverovaní a evidovaní oznámení a spracúvaní osobných údajov v oznámeniach v súlade s organizačnými a technickými opatreniami zabezpečujúcimi ochranu údajov oznamovateľa.
 4. Výnimkou z tohto ustanovenia je článok IV. bod 15. tejto smernice.

§  6

Evidovanie oznámení

 1. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení (Príloha č. 4 smernice), v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
  1. dátum doručenia oznámenia;
  1. meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa (v prípade anonymného oznámenia sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymné oznámenie);
  1. predmet oznámenia;
  1. výsledok preverenia oznámenia;
  1. dátum skončenia preverenia oznámenia.
 2. Každé novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.
 3. Mestská časť  Košice-Sídlisko Ťahanovce  je povinná údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii oznámení 3 roky odo dňa doručenia oznámenia.
 4. Mestská časť  Košice-Sídlisko Ťahanovce vedie rovnako aj evidenciu zvukových záznamov hovorov podľa § 3, bod 4 a 5 smernice a uchováva ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči.

§  7

Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia

 1. Zodpovedná osoba je povinná oboznámiť oznamovateľa o:
 2. postúpení oznámenia inému príslušnému orgánu;
 3. predĺžení lehoty na preverenie oznámenia;
 4. potrebe doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení;
 5. potrebe súčinnosti oznamovateľa pri preverovaní oznámenia;
 6. možnosti vyjadriť sa k výsledkom oznámenia a zisteným záverom;
 7. výsledku preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu.
 8. Zodpovedná osoba je povinná oboznamovať oznamovateľa podľa predchádzajúceho bodu vždy písomne poštou alebo emailom a zabezpečiť preukázateľnosť splnenia tejto povinnosti minimálne po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia.

§  8

Ochrana osobných údajov

 1. Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce spracúva osobné údaje v rozsahu:
 2. titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa;
 3. titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia osoby, voči ktorej oznámenie smeruje;
 4. titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia osoby, ktoré podajú zodpovednej osobe k oznámeniu vysvetlenie;

na účel riadneho prijatia, preverovania a evidovania oznámenia.

 • Uvedené osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 rokov od prijatia oznámenia v súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov.
 • Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce  nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné na riadne prijatie, preverenie a evidovanie oznámenia.
 • Oznamovateľ má právo:
 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
 • Oznamovateľ žiada mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce o výkon svojich práv v oblasti ochrany osobných údajov emailom na adresu: zodpovednaosoba@somi.sk  zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov alebo písomne na adresu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
 • Oznamovateľ dbá na to, aby poskytnuté osobné údaje boli pravdivé a aktuálne.

V Košiciach  27. 8. 2019

Za MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce:             Mgr. Ing. Miloš Ihnát         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                  starosta

Za MÚMČ Košice-Sídlisko Ťahanovce:       JUDr. Beáta Zemková        . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                 prednostka  

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15,  040 13  Košice

Smernica číslo 2/2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Príloha  číslo 1 – Vzor zápisnice o prijatí oznámenia podľa  § 3, bodu 1. Smernice číslo 2/2019

ZÁPISNICA O PRIJATÍ OZNÁMENIA

  Oznámenie prijaté dňa:    Spôsob podania oznámenia:
  Údaje o oznamovateľovi:                                                                                                         
Neanonymné oznámenie:  Anonymné oznámenie:
Titul, meno, priezvisko:  
Adresa pobytu:  
  Predmet oznámenia:  
             
Počet príloh / dokumentov odovzdaných oznamovateľom:        Zápisnicu spísal:


Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15,  040 13  Košice

Smernica číslo 2/2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Príloha  číslo 2 – Vzor  oznámenia protispoločenskej činnosti

OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

  Dátum oznámenia:  
  Údaje o oznamovateľovi:                                                                                                         
Neanonymné oznámenie:  Anonymné oznámenie:
Titul, meno, priezvisko:  
Adresa pobytu:  
  Predmet oznámenia:  
                         
Počet príloh / dokumentov:        Podpis oznamovateľa:


Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15,  040 13  Košice

Smernica číslo 2/2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Príloha  číslo 3 – Vzor oznámenia o predĺžení lehoty preverenia oznámenia podľa § 4, bodu 6. Smernice číslo  2/2019

                                                                                              Adresát:            meno, priezvisko

                                                                                                                              Adresa bydliska

V Košiciach ……………………….dňa ………………………

VEC: Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie oznámenia

            Dňa …………………………….nám bolo doručené Vaše oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.“) vo veci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Predmetné oznámenie nie je možné vybaviť v zákonom stanovenej lehote 90 dní odo dňa prijatia oznámenia, a to z týchto závažných dôvodov:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V súlade s § 10 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z. z. Vám

o z n a m u j e m e,

že z vyššie uvedených závažných dôvodov predlžujeme lehotu na vybavenie Vášho oznámenia o ……………….dní.

S pozdravom

  Mgr. Ing. Miloš Ihnát

              starosta

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15,  040 13  Košice

Smernica číslo 2/2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Príloha  číslo 4 – Vzor  zápisnice o prijatí  oznámenie podľa  § 6  bodu 1. Smernice číslo 2/2019

EVIDENČNÝ LIST O PRIJATOM OZNÁMENÍ č. ………./…………..

Oznámenie prijaté dňa:  Spôsob podania oznámenia:
Výzva na doplnenie oznámenia zaslaná dňa:  Lehota na doplnenie oznámenia dňa:
Oznámenie doplnené dňa:   
  Údaje o oznamovateľovi:                                                                                                         
Neanonymné oznámenie:  Anonymné oznámenie:  
Titul, meno, priezvisko:  
Adresa pobytu:  
  Predmet oznámenia:  
       
  Výsledok preverenia oznámenia:  
           
Dátum skončenia preverenia oznámenia:    Evidenčný list spísal:


Smernica číslo 2/2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Príloha  číslo 5 – Poučenie oznamovateľa k oznamovaniu  protispoločenskej činnosti

POUČENIE OZNAMOVATEĽA

K OZNAMOVANIU PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje:

 • podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaní kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,
 • práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a
 • zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Kto? Za oznamovateľa sa považuje fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi.

Podmienkou pri akomkoľvek oznámení je, aby toto bolo urobené v dobrej viere, teda aby osoba, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnievala, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé. Ak osoba nekoná v dobrej viere na ochranu nemá nárok.

Čo? Zákon rozlišuje oznámeniekvalifikované oznámenie. Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, o ktorých sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme. Kvalifikované oznámenie je také, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa. Pri kvalifikovanom oznámení je poskytnutá ochrana dôraznejšia a pre oznamovateľa jednoduchšia.

Ako? Pri oznámení možno využiť interný alebo externý kanál.

Interný kanál

Ide o akékoľvek oznámenie protispoločenskej činnosti zamestnávateľovi, ktoré má pomôcť samotnému zamestnávateľovi, aby si chránil svoju dobrú povesť a svoje vlastné zdroje, zároveň vytvára priestor, aby sa vyhol prípadným postihom, v niektorých prípadoch aj trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Malo by to teda byť v jeho záujme, aby so svojim zamestnancami komunikoval.

Na koho sa môže oznamovateľ obrátiť? Zamestnávateľ je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu (tzv. zodpovednú osobu), ktorá plní úlohy zamestnávateľa. V mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce je zodpovednou osobou hlavná kontrolórka mestskej časti a prednostka miestneho úradu.

Zákon však naďalej zachováva povinnosť občanov oznámiť alebo prekaziť trestný čin v zmysle osobitných predpisov (§ 340 a 341 trestného zákona).

Oznámenie protispoločenskej činnosti nie je porušením zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to ani ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie (toto ale neplatí pri špecifických citlivých informácií napr. utajovaných skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva, daňového tajomstva, dôverných štatistických údajov, údajov zo zdravotnej dokumentácie, povinnosti mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb).

Aj napriek tomu však nemožno vylúčiť, že zamestnávateľ nezačne voči  oznamovateľovi  robiť „odvetné opatrenia“. Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením sú voči nemu urobené pracovnoprávne úkony (napríklad zníženie platu, preloženie, ukončenie pracovného pomeru a pod), s ktorými nesúhlasí, môže do 15 dní požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov, aby pozastavil účinnosť takýchto úkonov. Ak zamestnávateľ nepreukáže, že takýto úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením, úrad pozastaví na 30 dní takýto pracovnoprávny úkon. Oznamovateľa zároveň poučí, že môže požiadať súd, o vydanie neodkladného opatrenia. Ak je takýto návrh podaný, pozastavenie trvá až do rozhodnutia súdu o samotnom návrhu. Keďže úrad poskytuje aj právne poradenstvo, bude oznamovateľom radiť a pomáhať.

Externý kanál

Odlišná je situácia ak niekto podá tzv. kvalifikované oznámenie, čo znamená že oznamovateľ oznámi závažnú protispoločenskú činnosť, teda vybrané trestné činy, ale aj iné trestné činy za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody so sadzbou prevyšujúcou tri roky, resp. závažnejšie správne delikty.

Ako požiadať o ochranu? Pre uplatnenie ochrany v rámci externého kanálu je potrebné podať žiadosť prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice (napríklad aj na polícii pri podaní trestného oznámenia). Poskytnutím ochrany prokurátorom (tento najskôr preverí, či sú splnené podmienky) sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom, ktorému prináležia práva a povinnosti podľa zákona. Obdobné právomoci má správny orgán, ktorý koná o vybraných správnych deliktoch (napr. správny orgán na úseku životného prostredia a podobne).

Inak povedané, bez súhlasu úradu je každý takýto „negatívny“ pracovnoprávny úkon neplatný. Najviac zamestnávateľ, ak urobí takýto úkon bez súhlasu úradu, môže dostať pokutu  od úradu až 2000 eur. Rovnako môže byť sankcionovanie porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.

Chránený oznamovateľ požíva ochranu Úradu na ochranu oznamovateľov. Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom úradu. Úrad súhlas udelí, len ak zamestnávateľ preukáže, že navrhovaný pracovnoprávny úkon nemá žiadnu príčinnú súvislosť s kvalifikovaným oznámením (dôkazné bremeno je teda na zamestnávateľovi, nie na zamestnancovi). V opačnom prípade úrad žiadosť zamestnávateľa o udelenie súhlasu zamietne. Proti rozhodnutiu úradu o žiadosti o udelenie súhlasu nie je možné podať odvolanie.

Do kedy ochrana trvá? Ochrana oznamovateľa trvá počas, ale aj po skončení trestného konania alebo konania o správnom delikte, a to až 3 roky.

Iné spôsoby zániku ochrany:

 • v prípade vzdania sa ochrany formou písomného oznámenia chráneného oznamovateľa úradu,
 • skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa,
 • odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo krivej výpovede alebo krivej prísahy v súvislosti s urobením kvalifikovaného oznámenia.

A čo odmena? Chránený oznamovateľ má právo podať žiadosť o poskytnutie odmeny za kvalifikované oznámenie, a to až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy, ak:

 • v trestom konaní na základe jeho kvalifikovaného oznámenia bola podaná obžaloba alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu, alebo
 • bol schválený zmier a zastavené trestné stíhanie, alebo
 • trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené, alebo
 • v správnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu.

Na poskytnutie odmeny oznamovateľovi nie je právny nárok

Žiadosť o poskytnutie odmeny je možné podať do 6 mesiacov od doručenia oznámenia o poskytnutí ochrany alebo od vydania písomného potvrdenia, že oznamovateľ urobil kvalifikované oznámenie. Túto žiadosť je potrebné podať Úradu na ochranu oznamovateľov. Úrad rozhodne o žiadosti do 3 mesiacov odo dňa jej doručenia.