Kolektívna zmluva

V súlade s § 1 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 231 Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov zmluvné strany

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovcezastúpená starostom JUDr. Cyrilom Betušom(ďalej len zamestnávateľ)na jednej strane 

a

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovcezastúpená predsedníčkou závodného výboru Mgr. Janou Buriánkovouna druhej strane

uzatvárajú túto 

K O L E K T Í V N U Z M L U V U

Časť I.

Všeobecné ustanovenia 

Článok 1

Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny mier, a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania. 

Článok 2

Táto kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetkých zamestnancov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

Článok 3

Táto zmluva vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Je záväzná pre zamestnávateľa a všetkých zamestnancov zamestnávateľa. 

Článok 4

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolu prerokovávať pripravené opatrenia a zámery, ktoré sa budú dotýkať záujmov druhej strany.

 Článok 5

Touto kolektívnou zmluvou sa upravujú :- postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán,- pracovnoprávne vzťahy,- platové podmienky,- sociálna oblasť a sociálny fond. 

Časť II. 

Postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy 

Článok 6

Zamestnávateľ uznáva základnú organizáciu a jej závodný výbor za jediného oprávneného zástupcu všetkých zamestnancov zamestnávateľa v kolektívnom vyjednávaní, uznáva práva odborov vyplývajúce z platných pracovnoprávnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy. 

Článok 7

Starosta mestskej časti sa bude stretávať so zástupcami základnej odborovej organizácie s cieľom riešiť problémy týkajúce sa obidvoch strán. 

Článok 8

Na vykonávanie odborárskych činností (účasť na odborových schôdzach, konferenciách, odborárskych aktivitách) poskytne zamestnávateľ v nevyhnutnom rozsahu zamestnancom voľno s náhradou mzdy a uhradí vzniknuté náklady v zmysle zákona o cestovných náhradách. 

Článok 9

Zamestnávateľ nebude diskriminovať, znevýhodňovať ani inak postihovať členov a funkcionárov základnej organizácie za ich členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu z výkonu ich odborovej funkcie. Súčasne bude plne rešpektovať právnu ochranu funkcionárov základnej organizácie. 

Článok 10

Zamestnávateľ vopred prerokuje v zmysle § 237 Zákonníka práce so závodným výborom odborovej organizácie pripravované organizačné zmeny, racionalizačné a iné plánované opatrenia, ktoré sa budú dotýkať zamestnancov. Zároveň s ním prerokuje návrh na riešenie ich ďalšieho pracovného uplatnenia, prípadne rekvalifikácie.   

Článok 11

Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude prizývať zástupcu závodného výboru na každú poradu vedenia organizácie – miestneho úradu, pokiaľ budú predmetom rokovania pracovné, ekonomické a sociálne podmienky zamestnancov. Zároveň sa zaväzuje, že všetky vnútorné akty organizácie, týkajúce sa pracovných, ekonomických a sociálnych podmienok zamestnancov predloží na pripomienkovanie závodnému výboru.

Časť III.

Pracovnoprávne vzťahy  

Článok 12

Základná organizácia uznáva právo zamestnávateľa organizovať, riadiť a kontrolovať pracovnú činnosť zamestnancov a vytvárať priestor pre dodržiavanie pracovnej disciplíny.Zamestnávateľ prerokuje každú zmenu platného organizačného poriadku so závodným výborom.

Článok 13

Zamestnávateľ vykoná zmeny v platnom pracovnom poriadku, alebo vydá nový pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase závodného výboru, inak je pracovný poriadok neplatný. 

Článok 14

Pracovný čas zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne a jeho rozvrhnutie je upravené v pracovnom poriadku, ako aj prestávka na odpočinok a jedenie.

Článok 15

Výmera dovolenky zamestnancov sa zvyšuje o jeden týždeň nad výmeru ustanovenú v § 103 ods. 1 a 2 Zákonníka práce. Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šesť týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. 

Článok 16

Zamestnávateľ prerokuje so závodným výborom všetky prípady návrhov rozviazania pracovného pomeru podľa § 63 a § 68 Zákonníka práce. Výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce neuplatní, ak závodný výbor zaujme k jeho použitiu negatívne stanovisko v zmysle § 74 a § 240 ods. 7 a 8, ak ide o člena závodného výboru v čase jeho funkčného obdobia a počas šesť mesiacov po jeho skončení. 

Článok 17

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume:- dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej päť rokov,- trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,- štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,- päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) odstupné najmenej v sume:- trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako päť rokov,- štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,- päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,- šesťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. 

Článok 18

Pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, zamestnávateľ poskytne odchodné nad ustanovený rozsah podľa § 76a ods.1 Zákonníka práce a to najmenej v sume jedného funkčného platu zamestnanca.Ak ide o zamestnanca, ktorý pracoval u zamestnávateľa viac ako desať rokov, vyplatí zamestnávateľ odchodné pri skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, vo výške štvornásobku funkčného platu zamestnanca.Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok zamestnávateľ poskytne odchodné nad ustanovený rozsah podľa § 76a ods.2 Zákonníka práce v sume jedného funkčného platu zamestnanca.

 Časť IV.

Platové podmienky 

Článok 19

Odmeňovanie zamestnancov je stanovené na základe zákona číslo 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Pracovným poriadkom Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, v ktorom je vymedzený okruh zamestnancov, ktorým patrí zvýšenie tarifného platu v znení § 7 ods. 7 zákona, ako aj poskytovanie ďalších príplatkov.Stupnice platových taríf sa zvýšia v zmysle zákona o verejnej službe podľa prílohy č. 3 k zákonu.  

Článok 20

Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za:- kvalitné vykonávanie pracovných činností počas celého roka alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z druhu práce podľa § 20 ods. 1 písm. a/ zákona,- splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy,- poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti, pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku.Odmeny schvaľuje starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na základe návrhu a zhodnotenia vykonanej práce príslušným vedúcim zamestnancom. Odmena sa priznáva vo výške, ktorá je závislá od druhu a náročnosti danej úlohy.Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odmenu- za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 a 60 rokov veku vo výške jeho funkčného platu,- za pracovné zásluhy pri pracovnom jubileu ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa 15, 20 , 25, alebo 30 rokov v sume 170 €. 

Článok 21

Zamestnávateľ v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytne zamestnancovi náhradu príjmu počas pracovnej neschopnosti alebo úrazu, pre ktoré bol uznaný za dočasne práceneschopného:a/ od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 50% denného vymeriavacieho základu zamestnanca určeného podľa osobitného predpisu,b/ od štvrtého dňa do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 80% denného vymeriavacieho základu.Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu pri dodržaní podmienok ustanovených v uvedenom zákone. Článok 22Zamestnávateľská organizácia sa zaväzuje informovať závodný výbor o spôsobe použitia mzdových prostriedkov organizácie v nadväznosti na jednotlivé články kolektívnej zmluvy. Časť V.Sociálna oblasť 

Článok 23

Na plnenie úloh v oblasti sociálnej starostlivosti o zamestnancov je zriadený sociálny fond, ktorý sa bude čerpať v zmysle prijatých zásad tvoriacich prílohu tejto kolektívnej zmluvy.Zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov stravovanie v súlade so Zákonníkom práce.  Zamestnávateľ rozširuje okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a to o starostu mestskej časti a o zástupcu starostu mestskej časti, ktorí túto funkciu vykonávajú na plný úväzok. Príspevok na stravovanie pre tieto fyzické osoby bude poskytnutý v súlade so Zákonníkom práce. 

Článok 24

Zamestnávateľ umožní zamestnancom účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení a zaväzuje sa prispievať na každú zmluvu zamestnanca uzavretú s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou mesačný príspevok vo výške 3 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení. Zamestnancom poberajúcim starobný alebo invalidný dôchodok zamestnávateľ prispeje sumou 10 €. 

Článok 25

Zamestnávateľ poskytne zamestnancom v nevyhnutnom rozsahu voľno s náhradou mzdy na preventívne zdravotné prehliadky a darovanie krvi.

Časť VI.

Vzájomná súčinnosť 

Článok 26

Zmluvné strany zabezpečia plnenie prijatých záväzkov v rámci svojej pôsobnosti tak, aby sa práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy vzťahovali na všetkých zamestnancov. 

Článok 27

Pri príprave zmluvy na ďalšie obdobie si zúčastnené strany navzájom poskytnú všetky dostupné sociálno-ekonomické informácie.   Časť VII.Záverečné ustanovenia 

Článok 28

Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie piatich rokov.Táto kolektívna zmluva stráca platnosť dňom podpísania novej kolektívnej zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

Článok 29

Každá so zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto kolektívnej zmluvy. Na návrh je druhá strana povinná písomne odpovedať do 15 dní odo dňa obdržania návrhu.Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné po ich podpísaní oprávnenými zástupcami. 

Článok 30

Táto kolektívna zmluva je účinná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami a je záväzná pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov v dobe jej platnosti. 

Článok 31

Kolektívna zmluva sa vyhotovuje v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 

V Košiciach 7.4.2017 

Za mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

JUDr. Cyril Betuš

starosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Za ZV SLOVES

Mgr. Jana Buriánková

predsedníčka ZV SLOVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pri MÚMČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

Dodatok ku kolektívnej zmluve

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2022

Zverejnené 27. júla 2021.
Upravené 2. februára 2022.