Preskočiť na obsah

Profil obstarávateľa

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona číslo 343 / 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ:Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Sídlo:Americká trieda 15, 040 13 Košice
Štatutárny zástupca:Mgr. Ing. Miloš Ihnát – starosta
IČO:00691071
DIČ:2020762986

Bankové spojenie:
IBAN SK 09 5600 0000 0065 1543 9001
Telefón:+421/55/636 0430
 +421/55/636 70 58
E-mail:mutah@tahanovce.sk

Verejné obstarávanie zabezpečuje mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa opodstatnených požiadaviek a v súlade s rozpočtom mestskej časti cez jednotlivé oddelenia a referáty miestneho úradu mestskej časti