Poslanecké dni

Poslanecké dni sú vykonávané poslancami Miestneho zastupiteľstva /MZ/ mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v abecednom poradí každú stredu /okrem dní, kedy sa koná zasadnutie MZ v čase od 16.00 do 17.00 hod. v budove miestneho úradu (malá zasadačka), Americká trieda 15, Košice.

Poslanecké dni od 1.1.2022 do 31.8.2022

MesiacPoslanecDátum
poslaneckého
dňa

2. Postup pri vybavovaní podaní obyvateľov mestskej časti poslancami MZ v rámci poslaneckých dní:

Poslanec zastupiteľstva, vykonávajúci pohovor s občanom, zapíše potrebné údaje do „Knihy poslaneckých dní“.

Podanie poslanec spracuje spoločne s prípadnými vyžiadanými stanoviskami tretích osôb. Písomnú odpoveď zašle občanovi a jednu kópiu uloží na podateľni miestneho úradu v lehote 30 dní.

Vo veci podania občana poslanec koná až do jeho konečného vyriešenia a uloženia do archívu prostredníctvom podateľne miestneho úradu

Zverejnené 27. júla 2021.
Upravené 24. novembra 2022.