Preskočiť na obsah

Galéria bývalých starostov

Ing. Martin Jalč


bol starostom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v rokoch 1990 – 1999

Bol prvým starostom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Stál pri formovaní samosprávy a vykonal prvé a zásadné kroky k budovaniu demokracie na komunálnej úrovni. Rozbehol funkčnosť miestnej samosprávy v ťažkých a náročných podmienkach nedokončenej komplexnej bytovej výstavby a neexistencie funkčnej legislatívy.
Vo svojej funkcii sa zameral od začiatku na športové aktivity orientované hlavne na akcie pre deti a mládež, nakoľko na sídlisku žili v prevažnej miere rodiny s malými i školopovinnými deťmi. Snažil sa vytvárať podmienky na rozvoj tela i ducha. Počas svojho funkčného obdobia sa zameral na spoluprácu so školami a školskými zariadeniami, budovanie infraštruktúry, ktorá mestskej časti zväčša chýbala, na budovanie ihrísk a výsadbu zelene. V tom čase bola mestská časť členom Regionálneho združenia mesta Košice, ktorého bol Ing. Martin Jalč predsedom. V ťažkých časoch kreovania samosprávy bol starosta Jalč vzorným reprezentantom samosprávy aj navonok. V komunikácii so občanmi sa snažil byť transparentný a na tento účel rozbehol vysielanie miestnej televízie, ako prvej komunálnej televízie v Košiciach.

Ing. Jozef Pavelka

bol starostom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v rokoch 1999 – 2001

V roku 1998 kandidoval na post starostu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce a vo voľbách zvíťazil. Zároveň pôsobil ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice. Ešte v rámci svojich podnikateľských aktivít v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce vybudoval a prevádzkoval Squash centrum.

Po nástupe do funkcie starostu sa zameral na zazelenanie sídliska, budovanie ihrísk, športovísk a zveľadenie služieb do takej podoby, aby okrajová časť mesta, kam sa niekedy chodilo len prespávať, získala charakter plne funkčného mestského celku. Za krátky čas dosiahol s ťahanovskými poslancami a miestnym úradom na sídlisku pekné a viditeľné výsledky.

Ing. Jozef Pavelka svoju životnú cestu ukončil v plnom pracovnom nasadení.

JUDr. Cyril Betuš

bol starostom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v rokoch 2002 – 2010


V roku 2000 bol zvolený do funkcie zástupcu starostu v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce. V júni roku 2002 v doplňujúcich voľbách a následne aj v roku 2006 ho obyvatelia sídliska zvolili do funkcie starostu mestskej časti Košice -Sídlisko Ťahanovce a zároveň sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Počas tohto obdobia pôsobil vo funkcii člena Mestskej rady, neskôr ako člen Rady starostov mesta Košice a člen legislatívnej komisie. Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2005 bol zvolený za poslanca zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, počas ktorého vykonával funkciu predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Funkciu starostu vykonával do roku 2010. V nasledujúcich komunálnych voľbách kandidoval na funkciu primátora Košíc. Počas funkčného obdobia JUDr. Cyrila Betuša bolo v mestskej časti zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru SR, dostavané skelety, (pozostatky bývalej komplexnej bytovej výstavby), rozšírené parkovacie plochy, vybudované športoviská. Jeho srdcovou záležitosťou bola bezpečnosť a ochrana obyvateľov mestskej časti a boj proti pouličnej kriminalite a vandalizmu.

Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.

bol starostom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v rokoch 2010 – 2014.

Po skúsenostiach vo funkcii zástupcu starostu z predchádzajúceho volebného obdobia tak plynule plnil úlohy začaté v predchádzajúcom volebnom období. Počas jeho funkčného obdobia pribudol na Belehradskej ulici malý parčík, zrenovovali sa zastávky MHD,  zrekonštruovali sa zdevastované trávnaté plochy na Helsinskej ulici, bolo vybudované parkovisko na Maďarskej ulici, rozvíjala sa spolupráca so školami a materskými školami, so Spoločnosťou seniorov,  s Knižnicou pre mládež mesta Košice, s cirkvami, so ZOO Košice, so športovými klubmi. 
 

Emil Petrvalský bol zároveň mestským poslancom a členom Rady starostov.

JUDr. Cyril Betuš

bol starostom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce vo volebnom období 2014 – 2018.

Ako starosta mestskej časti situáciu na sídlisku Ťahanovce dobre poznal z minulých volebných období, nakoľko aj v tom predchádzajúcom pracoval ako poslanec miestneho zastupiteľstva. Nadviazal na prácu predchádzajúceho starostu mestskej časti v oblasti čistoty a poriadku. V tejto oblasti aktívne spolupracoval so štátnou i mestskou políciou. V oblasti dopravy sa počas jeho funkčného obdobia podarilo komplexne zrekonštruovať Ázijskú triedu a časť Americkej triedy. Spolupracoval s mestom , keď sa Košice stali hlavným mestom športu, mestská časť v tom istom roku získala titul najaktívnejšia mestská časť športu. Veľkú zásluhu na tom mala spolupráca so športovým areálom Olympia, so športovými klubmi a najmä školami. Počas volebného obdobia starostu Betuša bolo vybudované prvé výbežisko pre psov v mestskej časti a držiteľom psov sa začala venovať zvýšená pozornosť. Začal riešiť problém parkovania, ktorý je po nevysporiadaných pozemkoch druhý najvážnejší a ktorý je potrebné bezodkladne odstrániť. Dva projekty garážových domov a záchytné parkovisko pre N1 vozidlá sa nestihli v tomto volebnom období vybudovať, prechádzali však rokovaním zastupiteľstva, ako aj verejnými diskusiami obyvateľov sídliska.