Majetkové priznania volených orgánov

  ÚSTAVNÝ ZÁKON z 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
  upravuje  

  • nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností, 
  • povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a 
  • zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

Na základe tohto zákona sú verejní funkcionári, ktorými sú aj volení zástupcovia mestskej časti, povinní zverejniť svoje majetkové priznanie. Po zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri miestnom zastupiteľstve budeme stránku aktualizovať.

 Ústavný  zákon č. 357/2004 Z.z. v aktuálnom znení, účinný od 1.1.2020

Majetkové priznania

Meno a priezvisko20192020
Ing. Štefan Bereš 2019 2020
JUDr. Cyril Betuš 2019 2020
Martin Cuper 2019 2020
MVDr. Jozef Figeľ 2019 2020
Mgr. Mária Horváthová 2019 2020
Miloš Ihnát 2019 2020
Miroslav Janitor 2019 2020
Ing. Branislav Jura, M.B.A 2019 2020
Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP 2019 2020
Ing. Ján Pavúk 2019 2020
Mgr. Zuzana Slivenská 2019 2020
Ing. Stanislav Šimko 2019 2020
Miroslav Špak 2019
dodatočné priznanie
2020
Mgr. Eva Zummerová 2019 2020

Zverejnené 27. júla 2021.
Bez úpravy .