Kancelária starostu

Vedúca

JUDr. Beáta Zemková

Prednostka úradu

prednostamu@tahanovce.sk 055/ 636 04 30, +421 911 777 042

Kancelária starostu a prednostu

PhDr. Nikola Hrubovčáková

  Asistentka, archív, podateľňa

b 055/ 636 04 30, +421 948 467 642

Referát kultúry, športu a spolupráce s verejnosťou

Referát IT

Ing. Vladimír Šteffan

administrator@tahanovce.sk 055/ 636 04 30

Referát evidencie obyvateľstva

Zverejnené 24. júla 2021.
Upravené 4. januára 2022.