Kancelária starostu

Vedúca

JUDr. Beáta Zemková

Prednostka úradu

prednostamu@tahanovce.sk 055/ 636 04 30 +421 911 777 042

Kancelária starostu a prednostu

PhDr. Nikola Hrubovčáková

  Asistentka, archív, podateľňa

mutah@tahanovce.sk 055/ 636 04 30 +421 948 467 642

Referát kultúry, športu a spolupráce s verejnosťou

Referát evidencie obyvateľstva

Zverejnené 24. júla 2021.
Upravené 22. apríla 2022.