Preskočiť na obsah

Prednosta MÚ

Zemkov__

JUDr. Beáta Zemková

Prednostka Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

prednostamu@tahanovce.sk +421 55 636 04 30

Tel: +421 911 777 042

(1) Ak je v mestskej časti zriadená funkcia prednostu miestneho úradu (ďalej len „prednosta“), miestny úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta na dobu neurčitú.

(2) Prednosta je zamestnancom mestskej časti, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

(3) Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.

( § 17a   zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v.z.n.p. )