Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

       Volič, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mestskú časť o vydanie hlasovacieho preukazu. Na základe žiadosti mestská časť vydá voličovi hlasovací preukaz a vyčiarkne ho zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce môže požiadať mestskú časť o vydanie hlasovacieho preukazu na deň konania volieb, ktorý uvedie v žiadosti alebo aj na prvé i druhé kolo súčasne, nasledovným spôsobom:

  • osobne v úradných hodinách na miestnom úrade číslo dverí 6 najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 22. 3. 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr do 5. 4. 2024). Hlasovací preukaz bude vydaný bezodkladne.
  • v listinnej forme na adresu: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 4. 3. 2023, pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024.  
  • elektronicky (e-mailom) na adresu: evidencia@tahanovce.sk vo forme skenu žiadosti  alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy. Lehota na doručenie žiadosti je 4. 3. 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť doručí hlasovací preukaz.

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz bude zaslaný na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ voličovi.

Volič  môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, a to v úradných hodinách miestneho úradu najneskôr do 22. 3. 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr do 5. 4. 2024. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a údaje o splnomocnencovi v rozsahu meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je k dispozícii na tomto linku webového sídla mestskej časti alebo v tlačenej forme na miestnom úrade, číslo dverí 6.

Ďalšie informácie k vydávaniu hlasovacieho preukazu sú zverejnené na webe MV SR: https://www.minv.sk/?p24-info11