Preskočiť na obsah

Mestská časť

Košice-Sídlisko Ťahanovce

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na základe § 11 ods. 4 písm. a)                     zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1                   zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov určilo tieto

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

ČASŤ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Základné ustanovenia 

 1. Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce (ďalej len „mestská časť“) je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a Štatútom mesta Košice hospodári s vlastným a zvereným majetkom a s vlastnými a zverenými finančnými prostriedkami.
 2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce (ďalej len „Zásady“) sa vzťahujú:

a) na hospodárenie a nakladanie s majetkom vo vlastníctve mestskej časti a

b) na majetok mesta Košice, ktorý bol mestskej časti zverený do správy alebo prenajatý, pokiaľ
právne predpisy mesta Košice, ustanovenia zmluvy o zverení do správy alebo nájomnej zmluvy
neustanovia inak (ďalej spolu len „majetok mestskej časti“).

§ 2

Predmet úpravy 

Tieto zásady upravujú:

a)   práva a povinnosti mestskej  časti a jej orgánov pri hospodárení a nakladaní s majetkom vo vlastníctve mestskej časti,

b) spôsob a podmienky nadobudnutia nehnuteľných a hnuteľných vecí do majetku mestskej časti,

c)   spôsob a podmienky prevodu vlastníctva majetku mestskej časti, vymedzenie kompetencií starostu mestskej časti a miestneho zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom mestskej časti, obmedzenie prevodu vlastníctva majetku mestskej časti,

d)  podmienky nakladania s cennými papiermi,

e)   spôsob vkladania majetku mestskej časti do zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

f)    podmienky prenechávania majetku mestskej časti do užívania inými právnickými a fyzickými osobami,

g)   práva a povinnosti správcu pri hospodárení s majetkom vo vlastníctve mestskej časti zvereným mu do správy,

h)  pôsob a podmienky zverenia a odňatia majetku mestskej časti do správy správcu,

i)    podmienky nakladania s pohľadávkami a záväzkami mestskej časti,

j)    kritériá na určenie majetku mestskej časti za prebytočný alebo neupotrebiteľný,

k)   podmienky, za ktorých je možné znížiť kúpnu cenu oproti všeobecnej hodnote majetku pri prevodoch majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa a podmienky pre zníženie nájomného pri nájmoch majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

l)    dôvody hodné osobitného zreteľa.

§ 3

Základné pojmy 

1. Majetok mestskej časti tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) alebo ktoré nadobudne mestská časť do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí, osobitného predpisu alebo vlastnou činnosťou.

2.  Prebytočný majetok mestskej časti je hnuteľná alebo nehnuteľná vec, ktorú mestská časť ani správca dočasne alebo trvalo nepotrebuje na plnenie svojich úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním.

3. Neupotrebiteľný majetok mestskej časti je hnuteľná vec, ktorá pre svoje úplné opotrebovanie, poškodenie, zastaranosť, nehospodárnosť v prevádzke alebo stav ohrozujúci život, zdravie alebo bezpečnosť nemôže slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť a ktoré je potrebné odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby, prestavby, rozšírenia objektu, na základe rozhodnutia stavebného úradu alebo z dôvodu, že ohrozujú život, zdravie, bezpečnosť a majetok.

4. Dôvod hodný osobitného zreteľa je výnimočný prípad prevodu alebo nájmu majetku mestskej časti, pri ktorom by bolo neprimerane tvrdé postupovať podľa ustanovenia § 9a ods. 1 až 14 zákona o majetku obcí, alebo by takým postupom vznikli neprimerane vysoké náklady v porovnaní so zostatkovou hodnotou majetku mestskej časti. Ide najmä o prevod alebo nájom:

a) majetku na verejnoprospešné účely, na účely poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a poskytovania záujmových činností, na účely vzdelávania, športu, telovýchovy, kultúry a osvety,

b) majetku nízkej hodnoty alebo nehnuteľností s výmerou do 100 m2, pri ktorých je predpoklad, že by sa mestskej časti nepodarilo iným spôsobom s nimi účelne naložiť,

c) nehnuteľností, ktoré vyžadujú značné investície a tieto sa zaviaže investovať nadobúdateľ,

d)majetku, ktorý mestská časť nevyužíva na verejný účel a nájomca zabezpečí starostlivosť o majetok mestskej časti alebo jeho zhodnotenie (napr. kosenie, základná oprava a údržba, atď.),

e) pozemkov za účelom vybudovania a užívania vjazdu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa,

f)ak je predaj súčasťou zámeny majetku,

g)ak sa jedná o prevod majetku mestskej časti v súvislosti s realizáciou významnej investície v katastri mestskej časti,

h) ak bola na majetok mestskej časti minimálne dvakrát vyhlásená obchodná verejná súťaž, táto bola neúspešná a následne o majetok prejavil záujem konkrétny žiadateľ,

i) v prípade dohody o zmieri,

j) v prípade rozhodnutia mesta ako príslušného stavebného úradu o umiestnení stavby na pozemku mestskej časti, ktorý sa v dôsledku tohto rozhodnutia stane pre mestskú časť nevyužiteľný alebo jeho ďalšia údržba ekonomicky nevýhodná,

k) pozemkov funkčne prislúchajúcich k susednému pozemku vo vlastníctve žiadateľa,

l) pozemkov, ktoré budú využívané ako terasa k prevádzke nadobúdateľa.

5. Všeobecná hodnota majetku je hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu.[1]

6. V prípadoch, kedy je mestská časť na základe zákona povinná zverejniť informácie platí, že ich zverejňuje aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

§ 4

Povinnosti mestskej časti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mestskej časti 

 1. Orgány mestskej časti a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom mestskej časti v prospech rozvoja mestskej časti a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
 2. Orgány mestskej časti a organizácie sú povinné majetok mestskej časti zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv a oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu[2], vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov podľa osobitných predpisov a poistiť majetok.
 3. Maximálna denná pokladničná hotovosť miestneho úradu nesmie presiahnuť 5000 €. 

 ČASŤ 2

SPRÁVA MAJETKU

§ 5

Správca majetku 

 1. Mestská časť môže hospodáriť so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená mestskou časťou.
 2. Mestská časť môže zveriť do správy správcovi aj majetok, ktorý jej bol zverený do správy mestom Košice.
 3. Správa majetku mestskej časti je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú mestská časť zverila správcovi do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.
 4. Správca je oprávnený a povinný majetok mestskej časti držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky, udržiavať ho v užívaniaschopnom stave, zhodnocovať ho a nakladať s ním v súlade so zákonom, so štatútom mesta Košice a s týmito Zásadami.
 5. Správca nemôže nadobudnúť zverený majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobudne, je vlastníctvom mestskej časti.
 6. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku mestskej časti v mene mestskej časti. Správca koná v mene mestskej časti pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku mestskej časti, ktorý spravuje.
 7. Na zriadenie záložného práva k majetku mestskej časti zverenému do správy a na iné jeho zaťaženie správcom, je potrebné schválenie miestneho zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 8. O zriadení správcu, o zverení majetku do správy, o odňatí správy majetku, o prevode správy medzi správcami a o zámene správy rozhoduje miestne zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, okrem zverenia, odňatia, prevodu a zámeny správy hnuteľného majetku v hodnote do 3.500 eur za jednu hnuteľnú vec. Zverenie do správy, odňatie správy, prevod a zámenu správy hnuteľného majetku v hodnote do 3.500 eur za jednu hnuteľnú vec schvaľuje starosta mestskej časti.

§ 6

Vznik a zánik správy majetku mestskej časti 

 1. Správa majetku mestskej časti vzniká:

a) zverením majetku mestskej časti do správy správcu (v zriaďovacej listine, prípadne ďalší majetok na základe zmluvy o zverení majetku do správy),

b) prevodom správy majetku medzi správcami (na základe zmluvy o prevode správy),

c) nadobudnutím majetku do vlastníctva mestskej časti vlastnou činnosťou správcu.

2. Mestská časť zveruje majetok mestskej časti do správy správcovi bezodplatne.

3. Mestská časť môže zveriť správcovi do správy ďalší majetok mestskej časti na základe zmluvy o zverení majetku do správy. Zmluva o zverení majetku do správy musí mať písomnú formu a musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať určenie predmetu zverenia, účel jeho využitia, deň zverenia do správy. Na platnosť zmluvy sa vyžaduje schválenie miestneho zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

4. Prevod správy majetku mestskej časti medzi správcami sa uskutočňuje na základe zmluvy o prevode správy. Zmluva o prevode správy majetku musí mať písomnú formu a musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný. Na platnosť zmluvy sa vyžaduje schválenie miestneho zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

5. Správcovia si môžu zmluvou o zámene správy vzájomne vymeniť majetok mestskej časti vo svojej správe. Zmluva o zámene správy musí mať písomnú formu a musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať určenie predmetu zámeny, účel jeho využitia, deň zámeny a dohodnutú cenu, ak je zámena odplatná. Na platnosť zmluvy sa vyžaduje schválenie miestneho zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

6. Správa majetku mestskej časti zaniká:

a) dňom prevodu alebo prechodu vlastníctva majetku na inú osobu,

b) zrušením, zlúčením, splynutím správcu,prevodom alebo zámenou správy,

c) prevodom alebo zámenou správy,

d) odňatím správy majetku mestskej časti správcovi pri porušení jeho povinností na základe
uznesenia miestneho zastupiteľstva prijatého nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

§ 7

Majetok mesta Košice v správe mestskej časti 

 1. Správa majetku mesta Košice je súhrn oprávnení a povinností mestskej časti k tej časti majetku, ktorú jej mesto zverilo do správy alebo ktorú mestská časť nadobudla vlastnou činnosťou. Mestská časť je oprávnená a povinná majetok mesta držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky, udržiavať ho v užívaniaschopnom stave, zhodnocovať ho a nakladať s ním v súlade so zákonom, Štatútom mesta Košice a s týmito Zásadami.
 2. Mestská časť má právo na primeranú náhradu za zhodnotenie spravovaného majetku mesta, iba ak mesto Košice dalo mestskej časti predchádzajúci písomný súhlas so zhodnotením majetku, ak určilo, čo sa považuje za zhodnotenie majetku a ak odňalo mestskej časti správu majetku mesta, ktorý v čase odňatia mestská časť využívala na účel, na ktorý jej bol zverený.

ČASŤ 3

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTSKEJ ČASTI

Oddiel 1

PREVODY MAJETKU MESTSKEJ ČASTI

§ 8

Spoločné ustanovenia pri prevodoch majetku 

 1. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mestskej časti musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
 2. Bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mestskej časti je neprípustný, pokiaľ osobitný predpis neurčí inak[3].
 3. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mestskej časti s devízovým cudzozemcom sa môže uskutočniť výlučne v súlade s osobitným predpisom[4].

§ 9

Spôsoby prevodu vlastníctva majetku mestskej časti 

Prevody vlastníctva majetku sa musia vykonať:

a) na základe obchodnej verejnej súťaže[5],

b) dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu [6],

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu[7].

§ 10

Výnimky pri prevodoch vlastníctva 

 1. Mestská časť nie je povinná vykonať obchodnú verejnú súťaž, dražbu ani priamy predaj pri prevode:

a) nehnuteľného majetku, ktorý je mestská časť povinná previesť alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu[8],

b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

c) podielu majetku mestskej časti, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,

d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková hodnota je nižšia ako 5.000 eur,

e) nehnuteľného majetku mestskej časti do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej pomoci[9],

f) majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

2. Pri prevode podľa predchádzajúceho odseku je mestská časť povinná dohodnúť kúpnu cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku, okrem prevodu podľa odseku 1 písm. e) a f), kedy je mestská časť oprávnená dohodnúť nižšiu kúpnu cenu než je všeobecná hodnota majetku alebo než je hodnota majetku zistená na základe porovnateľného porovnania. Pri prevode podľa odseku 1 sa nepoužijú obmedzenia uvedené v § 15 ods. 2 a 3 Zásad.

§ 11

Rozhodnutie o spôsobe prevodu majetku  

 1. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku schvaľuje miestne zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, okrem prípadu, kedy je mestská časť povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu[10].
 2. Spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného majetku schvaľuje starosta mestskej časti.

§ 12

Zámer prevodu vlastníctva majetku  

 1. Po schválení spôsobu, ktorým sa bude vlastníctvo majetku prevádzať, zverejní mestská časť zámer o prevode vlastníctva spolu so schváleným spôsobom.
 2. Mestská časť zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na webovom sídle a iným vhodným spôsobom.
 3. Ak ide o prevod na základe obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnou dražbou, musí zverejnenie obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

§ 13

Schválenie prevodu vlastníctva majetku

 1. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorý sa realizuje priamym predajom alebo obchodnou verejnou súťažou, ak v podmienkach tejto súťaže nebola určená požadovaná cena nehnuteľného majetku, schvaľuje miestne zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 2. Prevod vlastníctva hnuteľného majetku do hodnoty 5.000 eur schvaľuje starosta mestskej časti.
 3. Prevod vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 5.000 eur schvaľuje miestne zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 4. O prevode vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
 5. O prevode vlastníctva nehnuteľného majetku, okrem prípadov uvedených v odseku 1 a 3, rozhoduje starosta mestskej časti.

§ 14

Priamy predaj 

 1. Ak ide o prevod priamym predajom, mestská časť zverejní zámer predať majetok spôsobom priameho predaja v súlade s ustanovením § 12 Zásad najmenej na 15 dní a zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov.
 2. Mestská časť súčasne so zámerom zverejní aj výzvu na predkladanie cenových ponúk a lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní a začína plynúť od zverejnenia zámeru na úradnej tabuli mestskej časti, ak mestská časť v zámere neurčí neskorší začiatok plynutia lehoty.
 3. Výzva na predkladanie cenových ponúk obsahuje najmä:

a) jednoznačnú identifikáciu prevádzaného majetku, v prípade nehnuteľnosti jednoznačnú identifikáciu minimálne v rozsahu údajov zapísaných v katastri nehnuteľností a možné využitie nehnuteľnosti podľa územného plánu,

b) minimálnu výšku kúpnej ceny,

c) požiadavku predložiť doklad preukazujúci, že žiadateľ nemá voči mestskej časti nesplnené záväzky po lehote splatnosti,

d) podmienky a lehotu na podávanie cenových ponúk,

e) osobitné podmienky.

4. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku mestskej časti pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu staršie ako 6 mesiacov.

5. Cenové ponuky na odkúpenie majetku mestskej časti sa doručujú cez elektronickú schránku alebo v listinnej podobe, ak záujemca nemá aktivovanú elektronickú schránku. Cenové ponuky všetkých záujemcov o odkúpenie majetku mestskej časti priamym predajom je mestská časť povinná zverejniť do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie cenových ponúk a uverejňovať ich po dobu minimálne 30 dní na úradnej tabuli a webovom sídle.

6. Mestská časť prevedie svoj majetok priamym predajom záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.

§ 15

Výnimky z priameho predaja 

 1. Mestská časť nesmie previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu[11] presiahne 40.000 eur.
 2. Mestská časť nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v mestskej časti starostom, poslancom miestneho zastupiteľstva, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestskou časťou, prednostom miestneho úradu, zamestnancom mestskej časti, hlavným kontrolórom mestskej časti alebo blízkou osobou všetkých uvedených osôb.
 3. Mestská časť nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v predchádzajúcom odseku; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, v ktorej má mestská časť väčšinový obchodný podiel.

§16

Obchodná verejná súťaž 

 1. Ak miestne zastupiteľstvo rozhodlo o spôsobe prevodu nehnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou alebo ak starosta rozhodol o prevode hnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou, prevod majetku mestskej časti na základe obchodnej verejnej súťaže sa vykoná podľa ustanovení § 281až § 288 Obchodného zákonníka.
 2. Ak miestne zastupiteľstvo rozhodlo o spôsobe prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou, miestne zastupiteľstvo schvaľuje súčasne aj podmienky obchodnej verejnej súťaže.
 3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže musia zabezpečiť požiadavky na transparentnú a nediskriminačnú súťaž a nesmú brániť vytvoreniu čestného súťažného prostredia.
 4. Mestská časť zverejní zámer predať majetok spôsobom obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 12 Zásad.
 5. Podmienky obchodnej verejnej súťaže mestská časť zverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
 6. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa podávajú cez elektronickú schránku alebo v listinnej podobe, ak záujemca nemá aktivovanú elektronickú schránku. Všetky návrhy podané do obchodnej verejnej súťaže mestská časť zverejní do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov na úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle mestskej časti na dobu minimálne 30 dní.
 7. Mestská časť prevedie svoj majetok záujemcovi, ktorý splní všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže a ktorého návrh je najvýhodnejší.
 8. Mestská časť oznámi prijatie najvýhodnejšieho návrhu spôsobom a v lehote, ktoré určujú podmienky súťaže.[12]
 9. Mestská časť neprihliada k predloženým návrhom, ktoré nespĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže. Mestská časť oznámi záujemcovi vylúčenie jeho návrhu z obchodnej verejnej súťaže spolu s odôvodnením v lehote 30 dní od vyhodnotenia návrhov.
 10. Mestská časť môže zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak si to v podmienkach obchodnej verejnej súťaže vyhradila. Mestská časť môže zrušiť obchodnú verejnú súťaž aj vtedy, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa obchodná verejná súťaž vyhlásila alebo ak sa v priebehu obchodnej verejnej súťaže vyskytli výnimočné dôvody, pre ktoré nemožno od mestskej časti požadovať, aby v obchodnej verejnej súťaži pokračovala. O zrušení obchodnej verejnej súťaže rozhoduje miestne zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Mestská časť zruší obchodnú verejnú súťaž, ak miestne zastupiteľstvo neschválilo prevod vlastníctva nehnuteľného majetku, na ktorý sa vyžaduje jeho súhlas (prevod nehnuteľného majetku, ak v podmienkach súťaže nebola určená požadovaná cena nehnuteľného majetku mestskej časti).
 11. Mestská časť je povinná bezodkladne upovedomiť všetkých záujemcov o zrušení obchodnej verejnej súťaže s uvedením dôvodu jej zrušenia. Informáciu o zrušení obchodnej verejnej súťaže spolu s odôvodnením zverejní mestská časť spôsobom, ktorým vyhlásila podmienky obchodnej verejnej súťaže.

§ 17

Prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 1. V zámere previesť majetok mestskej časti týmto spôsobom (t.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa) musí byť uvedená konkrétna osoba, ktorá sa má stať nadobúdateľom, všeobecná hodnota prevádzaného majetku a odôvodnenie osobitného zreteľa v súlade so Zásadami.
 2. Zámer v súlade s odsekom 1 zverejní mestská časť na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu miestnym zastupiteľstvom a tieto údaje zverejňuje mestská časť najmenej do schválenia prevodu.
 3. Všeobecná hodnota prevádzaného majetku je stanovená znaleckým posudkom[13], ktorý v deň schvaľovania prevodu miestnym zastupiteľstvom nie je starší ako 9 mesiacov.
 4. Stanovenie všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku znaleckým posudkom sa nevyžaduje, ak hodnota majetku mestskej časti neprevyšuje 7 500 eur na základe preukázateľného porovnania s obdobným majetkom mestskej časti alebo inou verejne dostupnou ponukou na predaj obdobnej veci, ak osobitný predpis mesta Košice neustanoví inak.
 5. Mestská časť je pri prevode z dôvodu hodného osobitného zreteľa oprávnená dohodnúť kúpnu cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku alebo hodnoty majetku zistenej na základe porovnateľného porovnania.
 6. O prevode vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. V uznesení miestneho zastupiteľstva, ktorým sa schvaľuje prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, musí byť uvedená konkrétna osoba, ktorá sa má stať nadobúdateľom a dôvod, prečo sa prevod považuje za prípad hodný osobitného zreteľa.

Oddiel 2

DOČASNÉ UŽÍVANIE MAJETKU MESTSKEJ ČASTI

§ 18

Spoločné ustanovenia

 1. Mestská časť alebo správca môžu prenechať tretím osobám do dočasného užívania majetok mestskej časti, ktorý dočasne alebo trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh, alebo ak je to pre mestskú časť ekonomicky výhodné.
 2. Dočasným užívaním majetku mestskej časti inými fyzickými alebo právnickými osobami sa rozumie nájom alebo výpožička majetku mestskej časti.
 3. Prenechanie majetku mestskej časti do dočasného užívania sa uskutoční na základe zmluvy o nájme alebo zmluvy o výpožičke.

Nájom majetku

§ 19

 1. Pri prenechaní majetku mestskej časti do nájmu sa postupuje spôsobom:

a) obchodnej verejnej súťaže[14],

b) dobrovoľnej dražby podľa osobitného predpisu[15],

c) priameho nájmu najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nájomného stanovenej podľa
osobitného predpisu[16].

2. Mestská časť nie je povinná postupovať podľa odseku 1 a súvisiacich ustanovení pri nájme:

a) hnuteľnej veci vo vlastníctve mestskej časti, ktorej zostatková hodnota je nižšia ako 3 500 eur,

b) majetku mestskej časti, ak trvanie nájmu s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci („krátkodobý nájom“),

c) majetku mestskej časti, ak úhrn súm nájomného počas celej doby nájmu nepresiahne 20 000 eur,

d) nehnuteľného majetku mestskej časti registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej pomoci[17],

e) nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

3. Mestská časť je povinná prenechať majetok mestskej časti do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, okrem nájmu majetku podľa odseku 2 písm. d) a e), kedy mestská časť môže prenechať majetok do nájmu aj za nižšie nájomné, než je hodnota nájomného zistená na základe porovnania alebo všeobecná hodnota nájomného.

4. Hodnota nájomného na účely podľa odseku 2 písm. c) a e) sa určí ako úhrn plnení poskytovaných mestskej časti počas celej doby nájmu, pričom:

a) hodnota nájomného sa zaratúva bez DPH, ak sa táto uplatňuje,

b) hodnota nájomného prijímaná spoluvlastníkmi predmetu sa rozpočítava podľa veľkosti ich podielov; ak veľkosti podielov nie sú určené alebo ich nemožno určiť, považujú sa za rovnaké,

c) prijímané hodnoty nájomného na základe viacerých zmlúv sa nesčítavajú,

d) do hodnoty nájomného sa zaratúva aj predĺženie trvania zmluvy na dobu určitú, ak nájomná zmluva umožňuje jednostranné predĺženie jej trvania,

e) pri nájme na dobu neurčitú sa predpokladá, že nájom je uzatvorený na dobu 10 rokov,

f) zmluvné sankcie a náklady spojené s užívaním majetku mestskej časti sa nezohľadňujú,

g) sa predpokladá, že bude poskytnutá najvyššia možná hodnota plnenia z nájomnej zmluvy.

5. Ustanovenia odseku 4 sa použijú rovnako aj na jednorazovo poskytnuté plnenie podľa odseku 2 písm. c) a e).

6. O spôsobe, ktorým sa bude majetok mestskej časti prenechávať do nájmu, rozhoduje starosta mestskej časti.

7. O nájme majetku mestskej časti rozhoduje starosta mestskej časti, okrem nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Zámer prenechania majetku do nájmu

§ 20

 1. Po schválení spôsobu, ktorým sa bude majetok prenechávať do nájmu, zverejní mestská časť zámer o nájme majetku schváleným spôsobom.
 2. Mestská časť zverejní zámer prenajať svoj majetok a spôsob, ktorým bude postupovať pri prenechaní majetku do nájmu, na svojej úradnej tabuli, na webovom sídle a iným vhodným spôsobom.
 3. Ak ide o nájom na základe obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnou dražbou, musí zverejnenie zámeru obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.
 4. V prípade zámeru prenajať majetok mestskej časti priamym nájmom, zverejní mestská časť zámer prenajať majetok priamym nájmom najmenej na 15 dní a zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov.

Priamy nájom

§21 

 1. Ak ide o nájom priamym nájmom, mestská časť zverejní zámer prenajať majetok spôsobom priameho nájmu v súlade s ustanovením § 20 Zásad najmenej na 15 dní.
 2. Mestská časť súčasne so zámerom zverejní aj výzvu na predkladanie cenových ponúk a lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní a začína plynúť od zverejnenia zámeru na úradnej tabuli mestskej časti, ak mestská časť v zámere neurčí neskorší začiatok plynutia lehoty.
 3. Výzva na predkladanie cenových ponúk obsahuje najmä:

a) jednoznačnú identifikáciu prenajímaného majetku, v prípade nehnuteľnosti jednoznačnú identifikáciu minimálne v rozsahu údajov zapísaných v katastri nehnuteľností a možné využitie nehnuteľnosti podľa územného plánu,

b) minimálnu výšku nájomného,

c) požiadavku predložiť doklad preukazujúci, že žiadateľ nemá voči mestskej časti nesplnené záväzky po lehote splatnosti,

d) podmienky a lehotu na podávanie cenových ponúk,

e) osobitné podmienky.

4. Stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného pri priamom nájme nesmie byť v deň uzatvorenia zmluvy o nájme staršie ako 6 mesiacov.

5. Cenové ponuky na nájom majetku mestskej časti sa doručujú cez elektronickú schránku alebo v listinnej podobe, ak záujemca nemá aktivovanú elektronickú schránku. Cenové ponuky všetkých záujemcov o nájom majetku mestskej časti priamym nájmom je mestská časť povinná zverejniť do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie cenových ponúk a uverejňovať ich po dobu minimálne 30 dní na úradnej tabuli a webovom sídle.

6. Mestská časť prenajme svoj majetok priamym nájmom záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššie nájomné.

§ 22 

 1. Mestská časť nesmie prenajať majetok priamym nájmom, ak všeobecná hodnota nájomného stanovená podľa osobitného predpisu[18], presiahne 40.000 eur.
 2. Mestská časť nemôže prenajať svoj majetok priamym nájmom fyzickej osobe, ktorá je v mestskej časti starostom, poslancom miestneho zastupiteľstva, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestskou časťou, prednostom miestneho úradu, zamestnancom mestskej časti, hlavným kontrolórom mestskej časti alebo blízkou osobou všetkých uvedených osôb.
 3. Mestská časť nemôže prenajať svoj majetok priamym nájmom právnickej osobe, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v predchádzajúcom odseku; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, v ktorej má mestská časť väčšinový obchodný podiel.

Obchodná verejná súťaž

§23 

 1. Nájom majetku mestskej časti na základe obchodnej verejnej súťaže sa vykoná podľa ustanovení                    § 281 až § 288 Obchodného zákonníka.
 2. Mestská časť zverejní zámer prenajať majetok spôsobom obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 20 Zásad.
 3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže musia zabezpečiť požiadavky na transparentnú a nediskriminačnú súťaž a nesmú brániť vytvoreniu čestného súťažného prostredia.
 4. Podmienky obchodnej verejnej súťaže mestská časť zverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
 5. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa podávajú cez elektronickú schránku alebo v listinnej podobe, ak záujemca nemá aktivovanú elektronickú schránku. Všetky návrhy podané do obchodnej verejnej súťaže mestská časť zverejní do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov na úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle mestskej časti na dobu minimálne 30 dní.
 6. Mestská časť prenajme svoj majetok záujemcovi, ktorý splní všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže a ktorého návrh je najvýhodnejší.
 7. Mestská časť neprihliada k predloženým návrhom, ktoré nespĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže. Mestská časť oznámi záujemcovi vylúčenie jeho návrhu z obchodnej verejnej súťaže spolu s odôvodnením v lehote 30 dní od vyhodnotenia návrhov.
 8. Mestská časť môže zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak si to v podmienkach obchodnej verejnej súťaže vyhradila. Mestská časť môže zrušiť obchodnú verejnú súťaž aj vtedy, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa obchodná verejná súťaž vyhlásila alebo ak sa v priebehu obchodnej verejnej súťaže vyskytli výnimočné dôvody, pre ktoré nemožno od mestskej časti požadovať, aby v obchodnej verejnej súťaži pokračovala.
 9. Mestská časť je povinná bezodkladne upovedomiť všetkých záujemcov o zrušení obchodnej verejnej súťaže s uvedením dôvodu jej zrušenia. Informáciu o zrušení obchodnej verejnej súťaže spolu s odôvodnením zverejní mestská časť spôsobom, ktorým vyhlásila podmienky obchodnej verejnej súťaže.

§ 24

Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 1. V zámere prenajať majetok mestskej časti týmto spôsobom (t.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa) musí byť uvedená konkrétna osoba, ktorá sa má stať nájomcom, všeobecná hodnota nájomného a odôvodnenie osobitného zreteľa v súlade so Zásadami.
 2. Zámer podľa predchádzajúcej vety mestská časť zverejní na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu miestnym zastupiteľstvom a tieto údaje zverejňuje mestská časť najmenej do schválenia nájmu.
 3. Všeobecná hodnota nájmu je stanovená znaleckým posudkom[19], ktorý v deň schvaľovania nájmu miestnym zastupiteľstvom nie je starší ako 9 mesiacov.
 4. Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu znaleckým posudkom sa nevyžaduje, ak hodnota nájomného v úhrne za celé obdobie nájmu neprevyšuje 15.000 eur na základe preukázateľného porovnania s obdobným nájmom alebo inou verejne dostupnou ponukou na nájom obdobnej veci, ak osobitný predpis mesta Košice neustanoví inak.
 5. Mestská časť je pri nájme z dôvodu hodného osobitného zreteľa oprávnená dohodnúť aj nižšie nájomné než je všeobecná hodnota nájomného alebo hodnota nájomného zistená na základe porovnania, avšak len výnimočne a za nasledovných podmienok:

 a) o prenájom majetku nebol dlhodobo záujem,

 b) ide o nájom na verejnoprospešné účely, na účely poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a poskytovania záujmových činností, na účely vzdelávania, športu, telovýchovy, kultúry a osvety.

6. O nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. V uznesení miestneho zastupiteľstva, ktorým sa schvaľuje nájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, musí byť uvedená konkrétna osoba, ktorá sa má stať nájomcom a dôvod, prečo sa nájom považuje za prípad hodný osobitného zreteľa.

§ 25

Spoločné ustanovenia o nájme 

1. V zmluvách o nájme uzavretých na dobu neurčitú musí byť dohodnutá možnosť ukončenia zmluvy   výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou najviac 3 mesiace od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

2. Sadzby obvyklého nájomného nehnuteľností sú uvedené v Prílohe č. 1 k Zásadám.

3. Sadzby obvyklého nájomného v Prílohe č. 1 je možné každoročne upraviť tak, že uvedené sumy nájomného sa vynásobia koeficientom miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien, zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za hodnotiaci rok, v porovnaní s rokom predchádzajúcim, a to bez zbytočného odkladu po zverejnení indexu.

4. Ak miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahne v danom roku oproti predchádzajúcemu roku zápornú hodnotu, sadzby obvyklého nájomného uvedené v Prílohe č. 1 sa neupravujú.

5. Sadzby obvyklého nájomného v Prílohe č. 1 sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

6. Miestne zastupiteľstvo splnomocňuje starostu mestskej časti na každoročné vydanie novej Prílohy č. 1 Zásad, ktorou sa upravia s účinnosťou od 1. apríla príslušného roka sadzby obvyklého nájomného s ohľadom na infláciu podľa odseku 3.

7. V nájomných zmluvách musí byť uvedená každoročná úprava ročného nájomného podľa odseku 3 a 4 s účinnosťou od 1. apríla príslušného roka. Ak rozdiel vo výške nájomného po úprave oproti nájomnému z predchádzajúceho roka nepresiahne 10 eur, úprava nájomného sa neuplatní. Ak ročné nájomné za celý predmet nájmu je dohodnuté vo výške 1 euro, výška nájmu nepodlieha úprave.

8. V prípade, ak je nájomcom občianske združenie, resp. nezisková organizácia, ktoré pôsobia na území mestskej časti a venujú sa komunitnej práci s obyvateľmi rôzneho veku, je možné nájomnú zmluvu dohodnúť bez každoročnej úpravy nájomného z dôvodu inflácie.

§ 26

Podnájom

 1. V prípade užívania majetku mestskej časti na základe zmluvy o nájme je nájomca oprávnený prenechať tento majetok alebo jeho časť do podnájmu inej osobe, na určitý čas nepresahujúci čas nájmu a len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu mestskej časti, okrem prípadov, kedy podnájom vylúčilo miestne zastupiteľstvo alebo podmienky obchodnej verejnej súťaže.
 2. Odmena za podnájom nesmie byť vyššia ako dohodnuté nájomné, ktoré platí nájomca mestskej časti. Starosta mestskej časti môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z ustanovenia podľa prvej vety.

§ 27

Výpožička 

 1. Prenechať majetok mestskej časti do užívania na základe zmluvy o výpožičke je možné výnimočne, a to výlučne za splnenia podmienky, že majetok mestskej časti bude slúžiť na verejnoprospešný účel alebo vypožičiavateľom bude neziskový subjekt alebo subjekt zriadený alebo založený mestskou časťou. V zmluve o výpožičke musí byť dohodnutá možnosť ukončenia zmluvy výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou najviac 1 mesiac od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
 2. V prípade užívania veci z majetku mestskej časti na základe zmluvy o výpožičke je vypožičiavateľ oprávnený prenechať túto vec na užívanie tretej osobe, na určitý čas nepresahujúci čas výpožičky a len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu mestskej časti.

Oddiel 3

Nadobúdanie majetku

§ 28 

 1. Mestská časť môže nadobudnúť majetok najmä:

a) zo zákona,

b) na základe zmluvy (kúpa, darovanie, zámena),

c) dedením zo závetu,

d) vlastnou podnikateľskou činnosťou,

e) majetkovou účasťou na podnikaní právnických osôb,

f) vlastnou investičnou činnosťou,

g) združovaním prostriedkov s inými právnickými a fyzickými osobami,

h) rozhodnutím orgánov štátnej správy.

2. Zmluvné nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku vždy podlieha schváleniu miestneho zastupiteľstva (bez ohľadu na obstarávaciu cenu).

3. Zmluvné nadobúdanie vlastníctva hnuteľného majetku sa uskutočňuje v súlade s rozpočtom mestskej časti.

Oddiel 4

Darovanie

§ 29 

 1. Nehnuteľný majetok mesta môže mesto Košice darovať mestskej časti a mestská časť môže darovať svoj nehnuteľný majetok mestu Košice.
 2. Darovať nehnuteľný majetok mestskej časti mestu Košice možno len v súlade so zákonom, Štatútom mesta Košice a Zásadami, v prípadoch, ak ide o majetok, ktorý mestská časť nepotrebuje na plnenie svojich úloh alebo v prípadoch, ak nemá záujem na ďalšom využívaní majetku.
 3. O darovaní nehnuteľného majetku mestskej časti v prospech mesta Košice rozhoduje miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (nepoužije sa postup podľa ustanovení § 9a zákona o majetku obcí a §9 až § 17 Zásad).

Oddiel 5

Nakladanie s cennými papiermi a výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov

§ 30 

 1. Pre nakladanie s cennými papiermi platia príslušné ustanovenia zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi mestskej časti na právnických osobách, ktorých dôsledkom je zmena vlastníctva, postupuje mestská časť analogicky ako pri predaji iného majetku mestskej časti[20] a primerane podľa prvého oddielu tretej časti týchto Zásad, ak tento postup nevylúči osobitný predpis.
 3. Výkon práv vyplývajúci z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestskou časťou alebo v ktorých má mestská časť postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv sa realizuje s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
 4. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje:

a) majetkovú účasť, zmenu a zánik majetkovej účasti mestskej časti v obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách a akúkoľvek zmenu v majetkovej účasti mestskej časti v obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách,

b) majetkový vklad (peňažný, nepeňažný) do základného imania obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, zakladaných alebo existujúcich,

c) prevody majetkových podielov alebo častí majetkových podielov mestskej časti v obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách,

d) založenie a zrušenie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb,

e) zástupcov mestskej časti do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností alebo iných právnických osôb založených mestskou časťou,

f) nakladanie s cennými papiermi,

g) emisiu komunálnych dlhopisov.

5. Pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach, v ktorých je mestská časť jediným spoločníkom, vykonáva starosta mestskej časti. V ostatných obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách založených s majetkovou účasťou mestskej časti, vykonáva starosta mestskej časti pôsobnosť spoločníka, akcionára, zakladateľa alebo spoluzakladateľa.

Oddiel 6

Nakladanie s pohľadávkami

§ 31 

 1. Mestská časť alebo správca sú povinní pri nakladaní s majetkovými právami starať sa o to, aby všetky povinnosti dlžníka, najmä peňažné záväzky, boli riadne a včas splnené, prípadne, aby sa pohľadávka včas uplatnila na príslušných orgánoch.
 2. Starosta mestskej časti alebo štatutárny zástupca správcu môže dlžníkovi povoliť primerané splátky alebo povoliť odklad splátok dlhu, ktorý dlžník písomne uznal čo do dôvodu a výšky, prípadne dlhu priznaného právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak dlžník bez svojho zavinenia nemôže dlh alebo splátku dlhu včas zaplatiť. Splátky sa môžu povoliť len v prípade, ak je súčasne dohodnutá podmienka, že v prípade neuhradenia niektorej splátky sa celá pohľadávka stane splatnou a že v prípade zlepšenia zárobkových a majetkových pomerov dlžníka sa dohoda o povolení splátok, resp. o odklade splátok dlhu, ruší.
 3. Mestská časť alebo správca môžu trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky, ak:

a) nemožno preukázať, že pohľadávka trvá alebo nemožno preukázať jej výšku,

b) dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,

c) sa pohľadávka premlčala a dlžník odmieta dlh dobrovoľne uhradiť,

d) dlžník zanikol bez právneho nástupcu,

e) je zo všetkých okolností prípadu zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné (napr. stav dlhodobej sociálnej núdze),

f) ide o pohľadávku nepresahujúcu 10 eur alebo ak by náklady na vymáhanie pohľadávky presiahli hodnotu pohľadávky. Na trvalé upustenie od pohľadávky podľa tohto bodu nie je právny nárok, o upustení podľa tohto bodu rozhoduje starosta mestskej časti.

4. Na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky prevyšujúcej sumu 2 000 eur sa vyžaduje schválenie miestneho zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky do sumy 2 000 eur sa vyžaduje schválenie starostom.

5. Ak je zo všetkých okolností prípadu zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná alebo je jej vymáhanie trvalo neefektívne alebo z iného vážneho dôvodu, môže starosta mestskej časti na písomnú žiadosť dlžníka splatnú pohľadávku mestskej časti alebo správcu do sumy 2 000 eur celkovo alebo čiastočne odpustiť.

6. Na odpustenie pohľadávky prevyšujúcej sumu 2 000 eur sa vyžaduje schválenie miestneho zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

7. Odpustiť pohľadávku tomu istému dlžníkovi je možné len jedenkrát za tri roky.

8. Ak dlžníkovi patrí z akéhokoľvek dôvodu pohľadávka voči mestskej časti alebo správcovi, je možné dlh odpustiť až po vykonaní vzájomného započítania pohľadávok.

Oddiel 7

Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom

§ 32 

 1. O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku rozhoduje starosta mestskej časti na základe návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie, zriadenej Smernicou č. 1/2021.
 2. O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku rozhoduje vždy miestne zastupiteľstvo.
 3. Mestská časť alebo správca vykonajú všetky potrebné úkony, aby dočasne prebytočnému majetku zabezpečili využitie (napr. zverenie do dočasného užívania tretím osobám v súlade so Zásadami).
 4. Prebytočný alebo neupotrebiteľný majetok mestskej časti, pri ktorom je zrejmé, že oň nemá záujem iná fyzická alebo právnická osoba, sa v súlade s rozhodnutím oprávneného orgánu mestskej časti, príslušného podľa týchto Zásad, fyzicky zlikviduje a účtovne vysporiada.
 5. Likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti v zostatkovej hodnote do 5.000 eur schvaľuje starosta mestskej časti.
 6. Likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti v zostatkovej hodnote nad 4 000 eur schvaľuje miestne zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

§33

Kritéria prebytočnosti

a) potrebnosť majetku pre plnenie úloh samosprávy, preneseného výkonu štátnej správy alebo podnikateľskej činnosti mestskej časti,

b) ekonomické náklady na údržbu a prevádzku majetku mestskej časti,

c) protihodnotu, ktorú mestská časť môže získať za majetok vo forme nájomného alebo zhodnotenia pri nájme prebytočného majetku mestskej časti; kúpnej ceny pri predaji prebytočného majetku mestskej časti; úžitku iného majetku, ktoré môže mestská časť získať pri zámene prebytočného majetku mestskej časti; výnosu pri vklade prebytočného majetku do právnickej osoby, alebo

d) verejnoprospešné ciele, ktorým môže prebytočný majetok slúžiť.

§34

Kritéria neupotrebiteľnosti

a) opotrebovanie a amortizácia majetku,

b) poškodenie majetku,

c) technickú a morálnu zastaranosť,

d) nehospodárnosť prevádzky alebo opráv majetku,

e) je potrebné ho odstrániť v súlade s príslušným právnym predpisom (napríklad podľa predpisov o výstavbe) na základe rozhodnutia, prípadne vyjadrenia príslušných orgánov alebo si to vyžaduje jeho fyzický stav,

f) nie je možné ho naďalej využívať z dôvodu realizácie projektových zámerov.

ČASŤ 4

KOMPETENCIE ORGÁNOV MESTSKEJ ČASTI PRI NAKLADANÍ S MAJETKOM 

§ 35 

 1. Miestne zastupiteľstvo okrem úkonov, ktoré sú zverené do jeho právomoci podľa predchádzajúcich ustanovení Zásad, schvaľuje:

a) zriadenie vecného bremena na nehnuteľný majetok mestskej časti, okrem odseku 2 písm. b),

b) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu[21], a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,

c) zriadenie záložného práva k majetku mestskej časti alebo jeho iné zaťaženie,

d) zriadenie predkupného práva na majetok mestskej časti,

e) prijatie úveru alebo pôžičky, poskytnutie záruky, založenie majetku mestskej časti v prospech poskytnutého úveru,

f) zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve mestskej časti prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor,

g) nakladanie s inými majetkovými právami nad hodnotu 5 000 eur.

2. Starosta mestskej časti, okrem úkonov, ktoré sú zverené do jeho právomoci podľa predchádzajúcich ustanovení Zásad, schvaľuje:

a) nakladanie s inými majetkovými právami mestskej časti v sume do 5 000 eur,

b) zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí.

ČASŤ 5

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 36

Záverečné ustanovenia

 1. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad sa rušia Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktoré boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce č. 327/2020 dňa  16.09.2020.
 2. Tieto Zásady schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce uznesením  číslo 179 na   zasadnutí dňa 14.12.2023. Zásady nadobúdajú účinnosť 1.1.2024.   

Mgr. Ing. Miloš Ihnát

 starosta

Príloha č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

 

Mestská časť

Košice-Sídlisko Ťahanovce

URČENIE  OBVYKLEJ VÝŠKY  NÁJOMNÉHO

 PRE ROK 2023

 1. Nájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, resp. mesta Košice, ktoré má mestská časť zverené do správy:

Druh prevádzky                                      Ročná výška nájomného za každý aj začatý m2

a)  reštaurácie, pizzerie                                                                                            35,50 Eur

b) bary, kaviarne, pohostinstvá, záložne, stávkové kancelárie, herne                     47,50 Eur

c)  predajne nepotravinárskeho sortimentu, obchodné kancelárie                         31,50 Eur

d)  predajne s potravinárskym sortimentom                                                            23,00 Eur

e)  služby, sklady, dielne, ateliéry                                                                             15,50 Eur

f) administratívne priestory                                                                                      23,00 Eur

g) kultúra, šport a neziskové organizácie                                                                 11,50 Eur

h) servisné priestory                                                                                                   6,00  Eur

i) nájom pozemku na umiestnenie predajného stánku                                             26,00 Eur

2. Krátkodobý nájom Kultúrneho strediska mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce:

Komerčné akcie, na ktorých sa uskutočňuje predaj pre občanov alebo platené služby:  

–    za každú začatú hodinu  prenájmu   17  Eur

–    v dňoch pracovného voľna    20 Eur 

Akcie pre občanov nekomerčného charakteru a voľnočasové aktivity pre občanov: 

–    za každú aj začatú hodinu prenájmu   13 Eur 

–    v dňoch pracovného voľna a v čase mimo úradných hodín 15 Eur

                                                                                            Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                                                         starosta


[1] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

[2] Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

[3] § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

[4] Zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

[5] § 281 – § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

[6] Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách

[7] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

[8] Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

[9] §17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

[10] Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

[11] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

[12] § 286 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

[13] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

[14] § 281 – § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

[15] Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách

[16] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

[17] §17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

[18] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

[19] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

[20] § 9a ods. 1 až 14 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí

[21] Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní