Preskočiť na obsah

Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce  v súlade s § 9 ods.1 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  vydáva tieto

ZÁSADY  HOSPODÁRENIA  S MAJETKOM MESTSKEJ ČASTI

KOŠICE -SÍDLISKO  ŤAHANOVCE

Úvodné ustanovenia

§  1

1/         Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce je právnická osoba, ktorá za podmienok stanovených zákonom a Štatútom mesta Košice hospodári  s vlastným a zvereným  majetkom a vlastnými a zverenými  finančnými prostriedkami. Tieto Zásady sa vzťahujú na majetok vo vlastníctve mestskej časti  a  stanovujú:

a) práva a povinnosti mestskej  časti a jej orgánov pri hospodárení a nakladaní s majetkom vo vlastníctve mestskej časti,

b) spôsob a podmienky nadobudnutia nehnuteľných a hnuteľných vecí do majetku mestskej časti,

c) spôsob a podmienky prevodu vlastníctva majetku mestskej časti, vymedzenie kompetencií starostu mestskej časti a miestneho zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom mestskej časti, obmedzenie prevodu vlastníctva majetku mestskej časti,

d)   podmienky nakladania s cennými papiermi,

e) spôsob vkladania majetku mestskej časti do zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

f)  podmienky prenechávania majetku mestskej časti do užívania inými právnickými a fyzickými osobami,

g)  práva a povinnosti správcu pri hospodárení s majetkom vo vlastníctve mestskej časti zvereným mu do správy,

h)  spôsob a podmienky zverenia a odňatia majetku mestskej časti do správy správcu

i)  podmienky nakladania s pohľadávkami a záväzkami mestskej časti.

Prvá časť

MAJETOK MESTSKEJ ČASTI

§  2

1/         Majetkom mestskej časti sú hnuteľné a nehnuteľné veci  vrátanie finančných prostriedkov ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve  mestskej časti, alebo ktoré mestská časť nadobudne do vlastníctva podľa osobitného predpisu 1),  prípadne vlastnou činnosťou.

2/         Správou majetku mestskej časti  je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú mu mestská časť zverila do správy, alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.

3/         S majetkom mestskej časti sú v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito Zásadami  oprávnení nakladať:

 • starosta mestskej časti,
 • Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce,
 • štatutárne orgány právnických osôb zriadených a založených mestskou časťou.

4/         V majetkovoprávnych veciach je štatutárnym orgánom:

   a)    starosta mestskej časti,

   b)    štatutárny orgán organizácie zriadenej mestskou časťou.

5/         Majetok mestskej časti možno použiť najmä pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť ako aj  na výkon samosprávy mestskej časti.  Správa a údržba majetku mestskej časti je povinnosťou mestskej časti a je financovaná z rozpočtu mestskej časti.

6/         Mestská časť je povinná vykonávať správu a údržbu majetku mesta Košice v rozsahu uzavretých zmlúv.

7/         Iné subjekty sú oprávnené nakladať s majetkom mestskej časti  len potiaľ, pokiaľ to vyplýva z osobitných rozhodnutí alebo postupu oprávnených orgánov mestskej časti v rámci zmluvne určených kompetencií.

Druhá časť

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM MESTSKEJ ČASTI

§  3

1/         Mestská časť je povinná hospodáriť so svojím majetkom v prospech rozvoja mestskej časti a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Majetok mestskej časti sa má zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať  a podľa možností vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený  zachovať. Pri hospodárení sú orgány mestskej časti najmä povinné:

a)  udržiavať a užívať majetok,

b)  chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

c) používať všetky právne prostriedky  na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

d) viesť evidenciu majetku v účtovníctve podľa osobitného predpisu2).

2/         Účtovnú evidenciu majetku vo vlastníctve mestskej časti v súlade s osobitným predpisom2) vedie organizačná zložka Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, príslušná podľa Organizačného poriadku miestneho úradu.

            O bežných veciach týkajúcich sa hospodárenia s majetkom vo vlastníctve mestskej časti, určeného na priamy výkon činnosti miestneho úradu a o nakladaní s ním v rámci obvyklého hospodárenia rozhoduje starosta mestskej časti. V ostatných veciach týkajúcich sa hospodárenia s majetkom vo vlastníctve mestskej časti rozhodujú orgány mestskej časti určené osobitným zákonom 1) a týmito zásadami.

3/         Mestská časť ako rozpočtová organizácia si zriaďuje samostatný účet v peňažnom ústave.

4/         Maximálna denná pokladničná hotovosť miestneho úradu nesmie presiahnuť sumu 5000 eur.

§ 4

Vymedzenie kompetencií starostu mestskej časti

a miestneho zastupiteľstva mestskej časti

1/         Pri hospodárení a nakladaní s majetkom mestskej časti delí sa právomoc medzi mestskú časť a správcom majetku mestskej časti. V rámci mestskej časti sa delí právomoc medzi miestne zastupiteľstvo  mestskej časti a starostu mestskej časti.

2/         Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  schvaľuje vždy:

a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mestskej časti

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mestskej časti realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mestskej časti, ak sa realizujú priamym predajom,

d)  prevody vlastníctva hnuteľného majetku mestskej časti v zmluvy nad  3500  eur,

e) zmluvy o prevode správy a zmluvy o zámene správy medzi správcami majetku mestskej časti týkajúce sa nehnuteľného majetku

f)  zmluvy o prevode správy a zmluvy o zámene správy medzi správcami majetku mestskej časti týkajúce sa hnuteľného majetku s obstarávacou cenou vyššou ako 3500 eur,

g) vklady majetku mestskej časti do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

h) prijatie úveru, pôžičky, poskytnutie úveru, pôžičky, prevzatie dlhu, pristúpenie k dlhu a prevzatie záruky,

i) likvidáciu prebytočného alebo neupotrebiteľného hnuteľného  majetku v zostatkovej hodnote  nad 3500 Eur,

j)  zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti v majetku mestskej časti,

k) o trvalom odpustení vymáhania nedaňovej pohľadávky nad sumu 664 eur  rozhoduje o odpustení miestne zastupiteľstvo uznesením,

l)  koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené na poskytnutie služby uzatvorené podľa zákona číslo 138/1991 Zb.  v spojitosti so zákonom o verejnom obstarávaní, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,

m) zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia  vo vlastníctve mestskej časti prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.

3/         V ostatných majetkových veciach, nevyhradených na rozhodovanie miestnemu zastupiteľstvu, koná starosta mestskej časti ako štatutárny orgán v majetkovoprávnych veciach samostatne.

Tretia časť

NADOBÚDANIE A PREVODY VLASTNÍCTVA MESTSKEJ ČASTI

§ 5

Nadobúdanie  majetku do vlastníctva mestskej časti

1/         Mestská časť nadobúda majetok najmä zo zákona, kúpou, zámenou, darovaním, rozhodnutím orgánov štátnej správy alebo súdov, dedením zo závetu a vlastnou činnosťou.

Mestská časť môže nadobúdať majetok – hnuteľný aj nehnuteľný – od právnických a fyzických osôb zmluvou a to odplatne alebo bezodplatne.

2/         Mestská časť môže nadobúdať majetok aj vlastnou podnikateľskou a investorskou činnosťou.

3/         Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta.

§  6

Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mestskej časti

1/         Prebytočný majetok mestskej časti je hnuteľná alebo nehnuteľná vec, ktorú mestská časť ani správca majetku dočasne alebo trvalo nepotrebuje na plnenie svojich úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním.

2/         Neupotrebiteľný majetok mestskej časti je hnuteľná vec, ktorá pre svoje úplné opotrebovanie, poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu.

3/         Prevod vlastníctva prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku mestskej časti sa uskutoční vždy písomnou formou na inú právnickú alebo fyzickú osobu v súlade s týmto Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

4/         Prebytočný a neupotrebiteľný majetok mestskej časti, pri ktorom je zrejmé, že oň nemá záujem iná fyzická alebo právnická osoba, sa v súlade s rozhodnutím oprávneného orgánu podľa týchto Zásad fyzicky zlikviduje a účtovne usporiada. O fyzickej likvidácii prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku v zostatkovej – účtovnej hodnote do 3500 Eur rozhoduje starosta mestskej časti, nad túto hodnotu rozhoduje miestne zastupiteľstvo mestskej časti.

5/         O prebytočnosti  a neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku mestskej časti  vždy rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

§  7

Prevody vlastníctva majetku mestskej časti

1/         Prevody vlastníckych práv k nehnuteľnostiam vo vlastníctve mestskej časti na fyzické a právnické osoby sú vykonávané vždy na základe písomnej zmluvy a sú odplatné.

2/         Zmluvné prevody nehnuteľného majetku vždy podliehajú schváleniu miestnym zastupiteľstvom mestskej časti.  Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, ponúkne sa najprv ostatným spoluvlastníkom. Mestská časť má právo voľby spoluvlastníka, ktorému odpredá svoj podiel.

3/         Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné.

4/         Miestne zastupiteľstvo mestskej časti schvaľuje:

–           spôsoby prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mestskej časti

–           podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva  nehnuteľného majetku mestskej časti realizovať na základe obchodnej   verejnej   súťaže,

–           prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mestskej časti, ak sa realizujú priamym  predajom,

–           prevody vlastníctva hnuteľného majetku mestskej časti v zmluvnej hodnote nad 3500  eur,

–           nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu 3500 Eur

–           vklady majetku mestskej časti do majetku zakladaných alebo existujúcich  obchodných spoločností,

–           prijatie úveru, pôžičky, poskytnutie úveru, pôžičky, prevzatie dlhu, pristúpenie k dlhu a prevzatie záruky,

–           zmluvy o prenechaní nehnuteľného majetku  na dočasné užívanie inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 12 týchto zásad,

–           zverenie do správy nehnuteľného majetku podľa § 13 týchto zásad,

–           likvidáciu prebytočného alebo neupotrebiteľného hnuteľného  majetku v zostatkovej  hodnote  nad 3500 Eur,

–           zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti v majetku mestskej časti,

–           koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na     poskytnutie služby uzatvorené na poskytnutie služby uzatvorené podľa zákona            číslo    138/1991 Zb. v spojitosti so zákonom o verejnom obstarávaní a to           trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,

–           zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo             vlastníctve mestskej časti prostredníctvom energetickej služby s garantovanou           úsporou energie poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre        verejný sektor.

5/         V ostatných majetkových veciach, nevyhradených na rozhodovanie miestnemu zastupiteľstvu, koná starosta mestskej časti ako štatutárny orgán v majetkovoprávnych veciach samostatne.

6/         Podľa ustanovenia § 9a zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov sa prevody vlastníctva majetku mestskej časti musia vykonať:

a)   na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka,

b) dobrovoľnou dražbou podľa zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a doplnení zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „dražba“),

c)  priamym predajom najmenej  za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu – vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR číslo 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

7/         Mestská časť zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke mestskej časti a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 6, písm. a) a b) týchto Zásad, musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

8/         Podmienky obchodnej verejnej súťaž uverejní mestská časť minimálne 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

9/         Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje zákon číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a doplnení zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

10/       Mestská časť zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na  15 dní.  Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Mestská časť nemôže previesť vlastníctvo priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa  vyhlášky MS SR číslo 492/2004 Z.z. presiahne 40 000 eur.  Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou.  Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu miestnym zastupiteľstvom mestskej časti staršie ako šesť mesiacov.

11/       Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do  registra partnerov verejného sektora 3), môže byť nadobúdateľom majetku obce podľa  osobitného predpisu 1) len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora 3).

12/  Zmluvy o prevode vlastníctva majetku podpisuje starosta. Táto právomoc je nezastupiteľná.

§ 8

Obmedzenie prevodu vlastníctva majetku mestskej časti

1/         Mestská časť nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto mestskej časti:

a)  starostom mestskej časti,

b)  poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti,

c)  štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestskou časťou,

d)  prednostom miestneho úradu mestskej časti,

e)  zamestnancom mestskej časti.

f)  hlavným kontrolórom mestskej časti,

g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a)  až  f) – blízke osoby sa posudzujú v súlade s ustanovením § 116 Občianskeho zákonníka.

2/         Mestská časť nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej je zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 1, to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je mestská časť alebo v ktorej má mestská časť svoj obchodný podiel.

3/         Ustanovenia  § 4 ods. 6 až 10 a ustanovenie § 5 sa nepoužijú pri prevode majetku mestskej časti, a to :

a)   bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu – zákon číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

b)   pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

c)    podielu majetku mestskej časti, ktorým sa realizuje predkupné právo,

d)   hnuteľnej veci, ktorej zostatková hodnota je nižšia ako 3500 eur,

e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých miestne zastupiteľstvo mestskej časti rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

4/         Ustanovenia § 4 ods. 6,7 a 8 a 10 a ustanovenie § 5 ods. 2 je mestská časť povinná primerane uplatniť aj pri prenechávaní majetku mestskej časti do nájmu, a to  najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, okrem:

a)   hnuteľnej veci vo vlastníctve mestskej časti, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 eur,

b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tými istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,

c)  v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých miestne zastupiteľstvo mestskej časti rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

§ 9

Nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi

1/         Pre nakladanie s cennými papiermi platia príslušné ustanovenia zákona číslo  566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník a zákon číslo 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2/         Cenné papiere kryté majetkom mestskej časti môžu byť vydané len so súhlasom miestneho zastupiteľstva za dodržania vyššie uvedených právnych noriem.

3/         Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi v právnických osobách, dôsledkom ktorých je zmena vlastníctva, musí mestská časť postupovať podľa ustanovenia § 9a ods. 1 až 7 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis.

4/         O majetkovom vstupe do kapitálovej spoločnosti rozhoduje vždy miestne zastupiteľstvo.

5/         Emisie cenných papierov a ich výšku vždy schvaľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti.

§ 10

Účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach

1/         Mestská časť môže založiť obchodnú spoločnosť alebo nadobudnúť majetkovú účasť v založenej obchodnej spoločnosti najmä za účelom lepšieho výkonu samosprávnej pôsobnosti.  Postavenie, orgány a činnosť obchodných spoločností upravuje zákon číslo 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a predpisov.

§ 11

Postavenie mestskej časti s výlučným podielom v obchodnej spoločnosti

1/         Schváleniu miestnym zastupiteľstvom podliehajú rozhodnutia mestskej časti ako jediného spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným a ako jediného akcionára v akciovej spoločnosti týkajúcich sa:

a) zakladateľskej listiny, spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej zmluvy,

b) stanov,

c) zvýšenia alebo zníženie základného imania,

d) vymenovania a odvolania členov štatutárneho orgánu ( konateľ, člen predstavenstva),

e) vymenovania a odvolania členov kontrolného orgánu (dozornej rady), okrem členov  dozornej rady volených zamestnancami akciovej spoločnosti,

f) určenie predsedu predstavenstva v akciovej spoločnosti a predsedu dozornej rady, ak ich určuje valné zhromaždenie,

g) pristúpenia a vylúčenia spoločníka,

h) zrušenia obchodnej spoločnosti alebo zmeny právnej formy,

i) schvaľovania predaja podniku alebo časti podniku,

j) vloženia majetku obchodnej spoločnosti do základného imania inej obchodnej spoločnosti.

§ 12

1/         Ak má mestská časť v obchodnej spoločnosti s viacerými spoločníkmi alebo akcionármi postavenie  ovládajúcej osoby4), jeho úkony na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti podliehajú predchádzajúcemu schváleniu miestnym  zastupiteľstvom, ak ide o rozhodnutia vo veciach uvedených v § 10. To neplatí v prípade vymenovania a odvolania tých členov štatutárneho orgánu a členov kontrolného orgánu, ktorých na základe dohody medzi akcionármi alebo spoločníkmi obchodnej spoločnosti nenavrhuje mestská časť.

2/         Ak mestská časť nie je v obchodnej spoločnosti v postavení ovládajúcej osoby4) , úkony mestskej časti ako spoločníka alebo akcionára na valnom zhromaždení vykonáva starosta mestskej časti, alebo mestskou časťou splnomocnená osoba.

3/         Schváleniu miestnym zastupiteľstvom vždy podliehajú úkony týkajúce sa hlasovania mestskej časti  na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti uvedenej v odseku 2 v prípade:

a) vymenovania a odvolania zástupcov mestskej časti v štatutárnom orgáne a kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti,

b) rozhodovania v ďalších zásadných veciach, ak bez súhlasu mestskej časti  na valnom zhromaždení nikdy nemožno účinne dosiahnuť väčšinu hlasov potrebnú na schválenie príslušného uznesenia valného zhromaždenia. Za zásadné veci sa považuje rozhodovanie 

o veciach uvedených v  § 10 písm. c),  g), h) a j), ďalej o zmene zakladateľskej listiny, spoločenskej    zmluvy,  zakladateľskej    zmluvy  alebo   stanov   obchodnej   spoločnosti

a o znížení počtu zástupcov mestskej časti v štatutárnom orgáne alebo kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti.

Štvrtá časť

PRENECHÁVANIE MAJETKU MESTSKEJ ČASTI DO UŽÍVANIA

§  13

1/         Mestská časť môže majetok,  ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh prenechať zmluvou na dočasné užívanie inej fyzickej alebo právnickej osobe a to spravidla odplatne, v osobitných prípadoch bezodplatne.

2/         Za zmluvy o dočasnom užívaní sa považujú najmä zmluvy o nájme a zmluvy o výpožičke.

3/         Zmluva o nájme a zmluva o výpožičke musí obsahovať zákonom stanovené podstatné náležitosti  a to  predmet nájmu alebo výpožičky, účel nájmu, doba nájmu alebo výpožičky, výšku a splatnosť nájomného, spôsob platenia nájomného, možnosti zmeny jeho výšky, zákonné podmienky odstúpenia od zmluvy a taktiež povinnosti nájomcu, alebo osoby, ktorá má vec vo výpožičke, zabezpečiť všetky bezpečnostné, hygienické a protipožiarne opatrenia vyplývajúce z platných právnych predpisov, kontrole nájmu alebo výpožičky prenajímateľom, povinnosti nájomcov majetok hospodárne užívať, chrániť ho pred poškodením, zničením alebo stratou.

4/         Pri uzatváraní zmlúv o nájme a nebytových priestorov sa vychádza zo zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

5/         Pri uzatváraní zmlúv o nájme stavieb, pozemkov, hnuteľného majetku a pri prenechávaní majetku do výpožičky sa vychádza z Občianskeho zákonníka a ostatných príslušných právnych predpisov týkajúcich sa nájmu a výpožičky.

6/         Uzatváranie zhora uvedených zmlúv patrí do rozhodovacej právomoci starostu, pokiaľ ide o hnuteľný majetok. V prípade nehnuteľného majetku zmluvy podliehajú schváleniu miestnym zastupiteľstvom.

Piata časť

SPRÁVA MAJETKU MESTSKEJ ČASTI

§  14

1/         Mestská časť môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie. Mestská časť môže svoj majetok zveriť aj iným právnickým alebo fyzickým osobám, ak sa tým zabezpečí jeho lepšie využitie.

Pod správou majetku sa rozumie oprávnenie majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí. Obsahom správy majetku mestskej časti je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú mu mestská časť zverila do správy, alebo ktorý  správca nadobudol vlastnou činnosťou.

2/         Správca majetku, ktorému bol majetok mestskej časti zverený do správy je povinný s ním hospodáriť v prospech rozvoja mestskej časti, jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

3/         Majetok sa do správy organizáciám zveruje rozhodnutím starostu, ktorého súčasťou je písomný protokol o odovzdaní a prevzatí majetku. V prípade, že do správy je zverený nehnuteľný majetok, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva, zabezpečí poverený správca

majetku zaevidovanie tejto skutočnosti do katastra nehnuteľností. V prípade nehnuteľného majetku podlieha zverenie majetku schváleniu miestnym zastupiteľstvom.

4/         Písomný protokol o zverení majetku do správy obsahuje:

–   popis majetku, ktorý sa zveruje do správy,

–   deň účinnosti zverenie majetku do správy,

–   doba, na ktorú sa majetok zveruje do správy,

–   účel, na ktorý sa majetok zveruje do správy,

–   obstarávacia cena zvereného majetku,

–   rok nadobudnutia majetku,

–   zostatková cena ku dňu zverenia,

–   celkový stav majetku – nedostatky a závady,

–   práva a povinnosti súvisiace so zvereným majetkom,

– určenie subjektu povinného požiadať o zápis nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností.

5/         Správca nehnuteľného majetku, zapísaného na liste vlastníctva, je povinný ho poistiť.

6/         Organizácie, ktorým bol majetok zverený do správy, nesmú na zverený majetok zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva, vecné bremeno alebo inú ťarchu, ktorá by znemožňovala alebo sťažovala mestskej časti nakladanie s týmto majetkom.

§ 15

Podmienky odňatia majetku zvereného do správy

1/         Mestská časť môže majetok, ktorý zverila do správy odňať za podmienok ak:

a)   zverený majetok tieto organizácie nepotrebujú pre plnenie svojich úloh,

b) organizácie neplnia povinnosti uvedené v týchto zásadách, resp. v rozhodnutí starostu o zverení majetku do správy,

c)  zistí sa, že organizácie tento majetok využívajú nehospodárne a v rozpore so stanoveným účelom,

d)   je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku pre mestskú časť,

e)   je odňatie správy vynútené dodržaním iných právnych predpisov.

2/         Odňatie správy majetku sa vykonáva formou písomného rozhodnutia starostu, ktorého súčasťou je písomný protokol o odovzdaní a prevzatí majetku. 

Šiesta časť

POHĽADÁVKY A INÉ MAJETKOVÉ PRÁVA MESTKEJ ČASTI

§ 16

Nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami

1/         Pri nakladaní s majetkovými právami je mestská časť povinná starať sa o to, aby všetky povinnosti dlžníkov boli včas a riadne splnené, prípadne aby sa pohľadávka včas uplatnila na príslušných orgánoch.

2/         Starosta mestskej časti môže dlžníkovi povoliť primerané splátky alebo povoliť odklad splatenia pohľadávky dlžníkom písomne uznanej čo do dôvodov a výšky, prípadne priznanej právoplatným rozhodnutím súdu alebo iným orgánom, ak dlžník bez svojho zavinenia nemôže pohľadávku zaplatiť. Splátky možno povoliť len pod podmienkou, že sa dohodne splatnosť celej pohľadávky v prípade nesplnenia niektorej splátky a taktiež sa dohodne aj to, že v prípade zlepšenia zárobkových a majetkových pomerov dlžníka povolenie splátok o odklade zaplatenia dlhu odvolá, resp. dohoda o odklade splátok dlhu sa ruší.

3/         Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych môže mestská časť na žiadosť dlžníka pohľadávku  celkom alebo čiastočne odpustiť.

4/         Mestská časť je oprávnená trvale upustiť od vymáhania pohľadávky ak:

 • nemožno preukázať, že pohľadávka trvá, alebo nemožno preukázať jej výšku,
 • dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov            dlžníka,
 • pohľadávka sa premlčala a dlžník odmieta dlh dobrovoľne uhradiť,
 • dlžník zanikol bez právneho nástupcu,
 • zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že náklady na ďalšie vymáhanie pohľadávky by presiahli jej výťažok,
 • je vopred zrejmé, že  ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné, neefektívne a nehospodárne,
 • je pohľadávka nevymožiteľná z dôvodu, že dlžník  (fyzická osoba) sa zdržiava na neznámom mieste  a jeho pobyt nebol zistený ani cez register obyvateľov.

5/         Od vymáhania pohľadávky proti tomu istému dlžníkovi možno upustiť iba raz.

6/         O trvalom odpustení vymáhania pohľadávky do výšky 664 eur rozhoduje starosta mestskej časti. O trvalom odpustení vymáhania pohľadávky nad sumu  664 eur rozhoduje miestne zastupiteľstvo uznesením.

7/         Nakladanie s pohľadávkami mestskej časti na úseku daní a poplatkov sa riadi osobitnou právnou úpravou5).

8/         Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.

Siedma časť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

§ 17

1/         Všetky úkony orgánov samosprávy mestskej časti ako aj firiem a organizácií pri nakladaní a správe majetku musia byť písomné, inak sú neplatné.

2/         Tieto zásady sú záväzné pre všetky orgány samosprávy mestskej časti ako aj subjekty nakladajúce s majetkom mestskej časti. Zmeny  a doplnky týchto zásad schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

3/         Tieto  Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti rušia doteraz platné Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktoré boli prijaté dňa 21.10.2009  a to uznesením číslo 195, v znení ich Dodatku číslo 1, prijatého dňa 17.4.2019 uznesením číslo 101/2019.

4/         Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktoré sa konalo dňa  16. 9. 2020  a to uznesením číslo 327/2020   a účinnosť nadobúdajú dňa 1. 10. 2020.

                                                                       Mgr. Ing. Miloš Ihnát
                                                                           starosta

Odkazy:

 1. zákon číslo 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov
 2.  zákon č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve
 3. zákon číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora   o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4.  § 66a  zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník
 5. 563/2009 Z. z.  o správe daní a poplatkov