Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenia od ústneho pojednávania