Preskočiť na obsah

VÝBER USTANOVENÍ VZN MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ČÍSLO 2/2017

Evidencia psov

1.         Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len evidencia).  Držiteľ psa je povinný  prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30-tich  dní od uplynutia  posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. .   Evidenciu psov vedie mestská časť  a na tento účel má mestská časť tlačivo uvedené v prílohe  nariadenia a  do ktorého sa zapisuje nasledovné:

–    evidenčné číslo psa,

–    tetovacie číslo alebo udaj o čipovaní  psa, ak ho pes má,

–    meno,  priezvisko a adresa trvalého  pobytu  držiteľa psa,

–  umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mestskej časti zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

–  skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

–   úhyn  psa,

–   strata psa.

2.         Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie,  je  držiteľ psa  povinný do 30-tich dní  od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť  mestskej časti.

3.         Miestny úrad mestskej časti overí úplnosť údajov, potvrdí držiteľovi splnenie povinnosti a vydá mu evidenčnú známku. Úhrada za prvú evidenčnú známku vydanú pri prihlasovaní psa do evidencie je 1 eur.

4.         Neúplné alebo nepravdivé údaje poskytnuté do evidencie psov sa postihujú ako priestupok podľa osobitného predpisu.

5.         Na známke je uvedené evidenčné číslo psa,  názov mestskej časti a údaj o tom, či je   pes  nebezpečným psom.  Známkou držiteľ  psa preukazuje totožnosť psa.  V prípade ak sa držiteľ psa nepreukáže evidenčnou známkou,  dopúšťa sa  priestupku podľa osobitného zákona.

6.         Známka  je   neprenosná  na iného psa. Odcudzenie,  zničenie alebo stratu známky je držiteľ  psa povinný do 14 dni od vtedy, čo odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky zistil, oznámiť mestskej časti.  Mestská časť vydá  držiteľovi  psa náhradnú známku za úhradu vo výške  3  eur.

7.         Mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov musí mat‘ pes obojok a na ňom umiestnenú známku.

§ 5

Obmedzenia vstupu psov

1.         Psy sa nesmú vodiť:

–   na detské ihriská  a pieskoviská,

–  na štadióny a iné verejnosti prístupné  športoviská, toto obmedzenie sa nevzťahuje na psy, ktoré sa priviedli na športovisko za účelom športového alebo výstavného účelu v rámci verejného podujatia, a na verejné kúpaliská,

–   do areálov školských a predškolských zariadení

–   do priestoru vyčleneného na predaj poľnohospodárskych prebytkov,

–   do reštaurácii, s výnimkou letných záhrad,

–   na miesta označené tabuľou  “ Zákaz vstupu so psom „.

2.         Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách, kde sa pohybujú  alebo zhlukujú ľudia. Sú to najmä priestory pred obchodnými  centrami, pred školami,  pred verejnými inštitúciami, pred zdravotníckymi zariadeniami, pred kostolmi a na chodníkoch vedúcich k nim. 

3.          Podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. o) zákona 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení,   na lesných pozemkoch  je zakázané voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných pri výkone povinností.

§ 6

Znečisťovanie verejných priestranstiev

1.         Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť a obal s výkalmi po uzavretí vhodiť do kontajnera na zhromažďovanie výkalov označeného piktogramom psa, prípadne do nádoby na komunálny odpad.

2.         Mestská časť umiestni na miestach,  kde je voľný pohyb psa povolený ( výbežisko pre psov) a na ďalších miestach kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov.  Rozmiestnenie kontajnerov a umiestnenie výbežiska pre psy je zverejnené na stránke mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – www.tahanovce.net .

§ 7

Priestupky a sankcie

1.         Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

            a)           neoznámi mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce do 30 dní každú zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie,           

            b)         neprihlási psa  do evidencie,

            c)         umožní, aby psa viedla osoba,  ktorá nespĺňa podmienky ustanovené týmto VZN,

            d)        neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo                                     vyprovokovaný,  ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

            e)         neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

            f)         nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

2.         Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak :

            a)         neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

            b)         nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá

            c)         neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo                         vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

            d)        nepreukáže totožnosť psa evidenčnou  známkou,

            e)         nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.

            f)         neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

3.         Za priestupok  podľa odseku 1 a odseku  2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do výšky 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

4.         Priestupky v blokovom konaní prejednáva Mestská polícia Košice a orgány  Policajného zboru Slovenskej republiky.

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Košice a poverení zamestnanci mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce.