25. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Dátum a Čas
09. mar 2022 14:00
Miesto
Zasadacia miestnosť miestneho úradu, Americká trieda 15, Košice

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho
  zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 5. Správa veliteľa Mestskej polície Košice stanica Košice-Ťahanovce
 6. Umiestnenie stavby „Penzión a reštaurácia Košice“ na pozemku parcelné číslo
  3392/29 v katastrálnom území Nové Ťahanovce
 7. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
 8. Správa o interpeláciách
 9. Zmeny programového rozpočtu mestskej časti v programe 8 : Podpora a rozvoj
  duchovného a fyzického života obyvateľov
 10. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 11. Parkovanie na sídlisku – aktuálna informácia (parkovacie domy, novela zákona
  číslo 8/2009 Z.z. o cestnej premávke – chodníková novela)
 12. Správa o činnosti komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti za rok 2021
 13. Správa o plnení uznesenia číslo 362/2020 – informácia o aktuálnom stave
  napĺňania Podprogramu 1.9 Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti
  Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch.
 14. Návrhy na Cenu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2022
 15. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mestskej časti za IV. štvrťrok 2021
 16. Interpelácie
 17. Otázky poslancov
 18. Rôzne
 19. Záver

Zverejnené 8. marca 2022.
Bez úpravy .