Preskočiť na obsah

25. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Zverejnené 8.3.2022.

Dátum a Čas
09. mar 2022 14:00
Miesto
Zasadacia miestnosť miestneho úradu, Americká trieda 15, Košice

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho
  zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 5. Správa veliteľa Mestskej polície Košice stanica Košice-Ťahanovce
 6. Umiestnenie stavby „Penzión a reštaurácia Košice“ na pozemku parcelné číslo
  3392/29 v katastrálnom území Nové Ťahanovce
 7. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
 8. Správa o interpeláciách
 9. Zmeny programového rozpočtu mestskej časti v programe 8 : Podpora a rozvoj
  duchovného a fyzického života obyvateľov
 10. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 11. Parkovanie na sídlisku – aktuálna informácia (parkovacie domy, novela zákona
  číslo 8/2009 Z.z. o cestnej premávke – chodníková novela)
 12. Správa o činnosti komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti za rok 2021
 13. Správa o plnení uznesenia číslo 362/2020 – informácia o aktuálnom stave
  napĺňania Podprogramu 1.9 Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti
  Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch.
 14. Návrhy na Cenu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2022
 15. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mestskej časti za IV. štvrťrok 2021
 16. Interpelácie
 17. Otázky poslancov
 18. Rôzne
 19. Záver