Preskočiť na obsah

STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Stravovanie dôchodcov mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

           Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sprostredkúva stravovanie  dôchodcov formou

zabezpečenia poskytovania stravovania – obedov v jedálni stravovacieho zariadenia Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska č. 4, Košice (ďalej len „SSP mesta Košice“).

          Cena jedného obeda pre dôchodcu stravujúceho sa v jedálni SSP mesta Košice je v sume 4,30 €. Dôchodca má možnosť v tejto jedálni stravovať sa priamo stolovaním alebo môže odoberať obed do vlastných prepravných nádob (obedárov). V tejto jedálni môže odoberať obedy vo všetky kalendárne dni v roku a vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav si dôchodca môže vybrať obed z racionálnej, diabetickej alebo šetriacej stravy alebo si ich môže ľubovoľne nakombinovať.

          Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sprostredkúva stravovanie dôchodcov tiež formou zabezpečenia poskytovania stravovania – obedov v zariadení spoločného stravovania v Jedálni  Vojvodská na Vojvodskej ulici č.5, Košice.

          Cena jedného obeda pre dôchodcu stravujúceho sa v tomto zariadení je 3,24 €.

          Dôchodca má možnosť v tejto jedálni stravovať sa priamo stolovaním alebo môže obed odoberať zabalený do jednorazových obalov v cene 0,30 €.

          V prípade záujmu Jedáleň Vojvodská zabezpečuje dôchodcom donášku obedov do ich domácností v jednorazových obaloch. Dôchodca môže odoberať obedy v pracovné dni v roku.   

         Ak má dôchodca záujem o niektorú z uvedených foriem stravovania, na  tunajšom miestnom úrade na oddelení organizačno-právnom a sociálnom, referát sociálny a správny, vyplní  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania spoločného stravovania dôchodcov, ktorej prílohou je platné rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava, o priznaní a výške jeho dôchodku, prípadne potvrdenie sociálnej poisťovne, pobočka Košice, o výplate a výške dôchodku.      

         Následne si dôchodca zakúpi v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce stravné lístky uvedených stravovacích  zariadení. Stravné lístky sa zakupujú na kalendárny mesiac.

         Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo uznesením č. 1054 na XXX. rokovaní konanom dňa 17. júna 2022 s účinnosťou od 1. 7. 2022 účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov  vo výške 2,- € na jeden obed pre :

         a) dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku

             500,- € mesačne,

         b) dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500,- € mesačne,

         c) dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov  

             vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500,- €     

             na jedného dôchodcu.

         Finančný príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov sa poskytuje dôchodcom prostredníctvom mestských častí mesta Košice.

         V prípade nepresiahnutia výšky dôchodku 500,- € mesačne alebo ak súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500,- € mesačne, môže sa  dôchodcovi v súlade s vyššie uvedeným uznesením mestského zastupiteľstva č. 1054 zo 17. júna 2022 poskytovať účelový finančný príspevok Mesta Košice na stravovanie dôchodcov  na základe písomnej žiadosti, ktorej tlačivo mu poskytnú a pomôžu vyplniť pracovníčky oddelenia organizačno-právneho a sociálneho, referát sociálny a správny, miestneho úradumestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Jej prílohou je platné rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava, o priznaní a výške jeho dôchodku, prípadne potvrdenie sociálnej poisťovne, pobočka Košice, o výplate a výške dôchodku. V prípade súbehu dôchodku a iného príjmu je nutné doložiť aj doklad o jeho výške.    

UPOZORNENIE : Vychádzajúc z  uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1054 zo 17. júna 2022 u dôchodcov – manželov žijúcich v spoločnej domácnosti sa ich príjmy posudzujú spoločne. Preto je k uplatneniu uvedeného finančného príspevku na stravovanie dôchodcov nutné doložiť k žiadosti o poskytovanie tohto finančného príspevku aj príjem manželky/manžela, tzn. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní a výške jeho dôchodku. V prípade súbehu dôchodku a iného príjmu manželky/manžela je nutné doložiť aj doklad o jeho výške.    

         Finančný príspevok Mesta Košice na stravovanie dôchodcov sa vypláca  dôchodcovi v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce pri zakupovaní stravných lístkov.

        Presnejšie informácie o stravovaní dôchodcov Vám budú poskytnuté na oddelení organizačno-právnom a sociálnom, referát sociálny a správny, miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Aktualizované 20.4.2023