Preskočiť na obsah

Starosta

Mgr.Ing._Milo___Ihn__t__2_

Mgr. Ing. Miloš Ihnát

starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

starostamc@tahanovce.sk +421 917 271 196
Politická nominácia:Nezávislý kandidát
Funkcie:starosta MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice
poslanec Košického samosprávneho kraja


(1) Predstaviteľom mestskej časti a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.

(2) Starosta
     a) zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia,
     b) vykonáva správu mestskej časti,
     c) zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
     d) rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené miestnemu zastupiteľstvu,
     e) riadi prácu miestneho úradu mestskej časti (ďalej len „miestny úrad“), ak v mestskej časti nie je zriadená funkcia prednostu miestneho úradu,
     f) vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok miestneho úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti; o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho úradu informuje miestne zastupiteľstvo,

     g) uchováva symboly mestskej časti a používa insígnie mestskej časti.

(3) Starosta je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť príslušného zamestnanca mestskej časti. Poverený zamestnanec mestskej časti rozhoduje v mene mestskej časti a v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(4) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou primátora mesta. Ďalšie veci týkajúce sa postavenia, pôsobnosti a funkcie starostu sa primerane riadia osobitným zákonom. [ §15 – Zákon č.401/1990 Zb. o meste Košice v z.n.p. ]