Preskočiť na obsah

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

SADZOBNÍK  SPRÁVNYCH  POPLATKOV    
vyberaných mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce    
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis   2,00 €
Osvedčenie listiny, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku   2,00 €
Osvedčenie listiny, za každú aj začatú stranu v českom jazyku   4,00 €
Vyhotovenie kópie listiny – jedna strana   0,10 €
Vyhotovenie kópie listiny – obojstranná   0,15 €

Oslobodenie od platenia správnych poplatkov je upravené v § 4 zákona o správnych poplatkoch. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice obce.

Informácia k aplikácii zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obcami

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce vykonáva osvedčenie v rámci výkonu samosprávy na základe zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

Podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách a podpisov okresnými  úradmi a obcami v aktuálnom znení obec nevykonáva osvedčenie:

  1. ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
  2. odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  3. ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (napr. list vlastníctva),
  4. ak sa odpis alebo kópia listiny nezhoduje s predloženou listinou,
  5. ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány, tlačivá colnej deklarácie, faktúry),
  6. ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Žiadateľ o osvedčenie preukazuje svoje totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca.

Osvedčením listiny, t.j. osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť a ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Pre obec zo zákona nevyplýva povinnosť zväzovať listiny pri osvedčovaní podpisu na listine. V prípade, že je to potrebné pre žiadateľa, sám si musí zabezpečiť zviazanie listov ešte pred osvedčením podpisu.

Osvedčenie sa vykonáva v úradnej miestnosti miestneho úradu. Ak žiada o osvedčenie podpisu osoba, ktorá sa nemôže zo zdravotných dôvodov dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na základe žiadosti na inom vhodnom mieste (spravidla v byte žiadateľa) na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.