Preskočiť na obsah

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV


SADZOBNÍK  SPRÁVNYCH  POPLATKOV    
vyberaných mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce    
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis   2,00 €
Osvedčenie listiny, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku   2,00 €
Osvedčenie listiny, za každú aj začatú stranu v českom jazyku   4,00 €
Vyhotovenie kópie listiny – jedna strana   0,10 €
Vyhotovenie kópie listiny – obojstranná   0,15 €

Oslobodenie od platenia správnych poplatkov je upravené v § 4 zákona o správnych poplatkoch.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice obce.