Preskočiť na obsah

REFERENDUM 2023

Zverejnené
8. novembra 2022
Kategória

Výsledky referenda v číslach:

  • Účasť na referende na Sídlisku Ťahanovce – zo 17385 oprávnených voličov sa zúčastnilo hlasovania 3559. Voľbu poštou využili traja voliči. Účasť v percentách za mestskú časť je 20,47%. Za celé Košice bola účasť 19,92%.
  • Najviac hlasujúcich bolo v MČ Šebastovce a najmenej v MČ Lunik 9. V žiadnej MČ však referendum nespĺňalo podmienky platnosti.
  • Výsledky na celom Slovensku 27,25%.
  • Referendum je teda v zmysle platnej legislatívy neplatné.

_____________________________________________________________________________

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

Informácie k príprave referenda na stránke ministerstva vnútra SR

Informácia k voľbe poštou pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt v SR

DOKUMENTY K REFERENDU:

Prílohy