Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania