Preskočiť na obsah

Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie Europarku

Zverejnené 2.8.2023.

Kategória

Názov projektu: Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie Europarku, Európska trieda, Košice

ITMS2014+: 302071CSV5

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 7 – REACT EÚ

Špecifický cieľ: 7.6 – Predprojektová príprava

Prijímateľ: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Miesto realizácie:  Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Výška nenávratného finančného príspevku: 29 070,00 €

Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na prípravu projektovej dokumentácie pre územné konanie v súvislosti s plánovanou regeneráciou verejného priestranstva s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Mestská časť má zámer na území nad Aténskou ulicou, medzi Európskou triedou, Helsinskou ulicou a budovou základnej umeleckej školy vybudovať kvalitnú oddychovú zónu, tzv. Europark pre obyvateľov mestskej časti, mesta Košice a taktiež návštevníkov mesta.