Preskočiť na obsah

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

Zverejnené 5.3.2024.

Kategória

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi pripomína, že v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby povinné:

 1. Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
  Vypaľovanie trávy a suchých porastov na koreni je najčastejšou príčinnou vzniku požiaru v prírodných podmienkach. Likvidácia biologického odpadu spaľovaním je zakázaná aj zákonom o odpadoch, pričom dochádza ku značným škodám na životnom prostredí.
  Z hľadiska ochrany lesov pred požiarmi je vypaľovanie najpravdepodobnejšou možnosťou prestupu ohňa a vzniku požiaru v lesnom prostredí.
 2. Fyzická osoba je povinná konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom a nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
  Fyzická osoba nesmie zakladať oheň na miestach, kde hrozí, že vplyvom vonkajších podmienok ako napr. vietor, prítomnosť horľavých látok, horľavého terénu môže dôjsť ku jeho rozšíreniu a následnému vzniku požiaru. Nie je dovolené zakladať oheň v prírodnom prostredí na miestach mimo vyznačených ohnísk.
 3. Fyzická osoba je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
  Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve sa v zmysle zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov považuje za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Pri týchto činnostiach nesmie dôjsť k rozšíreniu ohňa a následnému vzniku požiaru. Doporučujeme, aby fyzická osoba – občan oznámila pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na tel. číslo 150, ako aj kontaktné údaje osoby, ktorá bude spaľovanie vykonávať. Je vhodné sledovať klimatické a poveternostné
 4. Fyzická osoba je povinná dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi.
  Porušením vyššie uvedených povinností sa fyzická osoba – občan dopúšťa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331
 5. Fyzická osoba, ktorá vlastní, spravuje alebo obhospodaruje les a je povinná zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní.
  Fyzická osoba – občan ako vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je v tomto prípade povinný plniť úlohy vyplývajúce z § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
  Podrobnosti o uvedených povinnostiach sú spracované v § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii