Preskočiť na obsah

Výskyt diviakov na zarastenom území

Zverejnené 16.1.2024.

Kategória

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce za vlastníkov území pripravuje na február 2024 ďalšiu kosbu území zarastených vegetáciou. Jedná sa o územia pri Americkej triede v úrovni ČS Shell, nad veľkoskladom potravín Inmedia a v okolí.

Uvedené územia nie sú vo vlastníctve mestskej časti, no napriek tomu koordinuje kosbu z dôvodu ochrany života a zdravia obyvateľov. V takýchto húštinách majú svoje domovy a ležoviská diviaky. Ich výskyt bol hlásený na uliciach Sofijská, Varšavská, Belehradská, Čínska a Pekinská.

Ohľadom územia nad Inmediou prebieha rokovanie s jedným z hlavných vlastníkov pozemkov. Taktiež sa uskutočnili mnohé pracovné stretnutia s políciou, Okresným úradom, Poľovníkmi – združenie LOVENA (na spoločnej fotografii).

Upozorňujeme verejnosť na povinnosti vlastníka pozemku podľa zákona č.150/2019 Z.z.:

§ 3

Povinnosti a oprávnenia osôb

(1)

Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie do životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych nepôvodných druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia.

(2)

Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie okrem druhov podľa odsekov 3 a 4 a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Ak ide o výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie na lesných pozemkoch, povinnosti podľa prvej vety plní obhospodarovateľ lesa pri činnostiach vykonávaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch20) a pri činnostiach vykonávaných v rámci plnenia opatrení určených akčným plánom (§ 6 ods. 1). Doplním čerstvú informáciu, že práve sme sa telefonicky seriózne dohodli aj s druhým vlastníkom pozemkov. Tak kosba dnes vegetáciou zarasteného územia nad a v okolí veľkoskladu potravín Inmedia sa reálne skoordinuje a aj zároveň zrealizuje vo februári 2024.

Mgr. Ing. Miloš Ihnát – starosta MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce .