Preskočiť na obsah

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Zverejnené 23.3.2022.


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach ho vyhlasuje na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV od 23.03.2022 od 12.oo hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.

Je zakázané:

• fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho
šírenia,
• spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru.

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov v
súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b ods. 1 písm. a), c) a d) zákona č.
314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov v náväznosti na § 10 ods. 2 vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov povinní najmä :
• zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja
a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu.