Preskočiť na obsah

V stredu 9. marca 2022 zasadne miestne zastupiteľstvo

Zverejnené 4.3.2022.

V poradí 25. zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční v stredu 9. marca 2022 o 14. hodine v zasadacej miestnosti miestneho úradu.

Medzi hlavné body rokovania sú zaradené:

  • Správa  veliteľa Mestskej polície Košice stanica Košice-Ťahanovce
  • Umiestnenie stavby „Penzión a reštaurácia Košice“ na pozemku parcelné číslo 3392/29 v katastrálnom území Nové Ťahanovce
  • Zmeny  programového rozpočtu mestskej časti v programe    8 :  Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života obyvateľov
  • Parkovanie na sídlisku – aktuálna informácia (parkovacie domy, novela zákona číslo 8/2009 Z.z. o cestnej premávke – chodníková novela)
  • Správa o činnosti komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti za rok 2021
  • Správa o plnení uznesenia číslo 362/2020 – informácia o aktuálnom stave napĺňania Podprogramu 1.9 Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch
  • Návrhy na Cenu  mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2022