Preskočiť na obsah

ZÁSADY ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ

Zásady pre zverejňovanie informácií v občasníku  mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
 

1. Podmienky vydávania periodika

Vydávanie občasníka Ťahanovské noviny sa uskutočňuje podľa zákona NRSR č. 167/2008 Z.z.. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júna 2008. Je registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 3486/09, ISSN 1338-9203. Názov periodika je Ťahanovské noviny, periodicita edície 4x ročne. Počet výtlačkov 7 500 ks. Formát : A4. Ťahanovské noviny sú novinami miestnej samosprávy sídliska Ťahanovce. Sú apolitické.

2. Redakčná rada

Informácie zverejňované v občasníku posudzuje Redakčná rada Ťahanovských novín v nasledujúcom zložení: Predseda redakčnej rady JUDr. Beáta Zemková, členovia redakčnej rady: Mgr. Ing. Miloš Ihnát, Ing. Janka Rajňáková,Miroslav Janitor, Mgr. Mária Horváthová a PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. .Zasadnutia redakčnej rady zvoláva jej predseda podľa potreby, spravidla aspoň raz pred prípravou každého vydania.

3. Zverejňovanie informácií

3.1 Štruktúra novín

Ťahanovské noviny vydáva mestská časť Košice–Sídlisko Ťahanovce. 50 % informácií preto tvoria informácie o činnosti samosprávy. V každom vydaní štvrťročníka je vyčlenený priestor pre príspevky od ostatných subjektov, ten by však nemal presahovať 20% celkového množstva informácií predmetného vydania. V novinách je vyčlenený priestor ajpre inzerciu . Periodikum je spravidla osemstranové.

3.2 Obsahová náplň

Poslaním Ťahanovských novín je prinášať konkrétne informácie o činnosti miestneho zastupiteľstva, komisií i poslancov, miestneho úradu, informovať o kultúrnom aj športovom dianí, o podnikateľských subjektoch, službách, ako aj predstavovať významných občanov, záujmové skupiny, súbory, športové kluby, ktoré sa aktivizujú na úrovni mestskej časti. Obsahová náplň periodika tvorí mozaiku informácií v nasledujúcich hlavných tematických okruhoch:
Miestne zastupiteľstvo – články s informáciami o zasadnutiach poslaneckého zboru, rozhovory s poslancami, dôležité uznesenia MZ, oznamy o poslaneckých dňoch, harmonogram zasadnutí MZ i jeho komisií, zverejnenie dôležitých dokumentov, s ktorými samospráva oboznamuje obyvateľov.
Aktuálna legislatíva – informácie o prijatých VZN s odborným komentárom, informácie o voľbách, o dôležitých zákonných opatreniach, ktoré sa týkajú samosprávy a občanov.
Služby občanom – články o budovaní infraštruktúry, o nových prevádzkach služieb, služby mimovládnych organizácií a združení v prospech záujmových skupín i verejnosti.
Externé príspevky – priestor pre názory, námety, kritické i pochvalné ohlasy zo strany obyvateľov, škôl a predškolských zariadení, spoločenských organizácií, postrehy z každodenného života na sídlisku. Forma príspevkov môže byť rôzna. Redakcia si však vyhradzuje právo ich úpravy v prípade, ak pravopisná, či štylistická úroveň príspevku nie je v súlade s pravidlami slovenského jazyka. Redakčná rada rovnako zamedzí zverejnenie príspevku, ktorý má charakter osočovania, či iného prejavu dotýkajúceho sa cti predstaviteľov samosprávy i jednotlivých obyvateľov. Informácie o politických subjektoch nie sú v Ťahanovských novinách zverejňované.

Aktuality – aktuálne informácie o dianí v mestskej časti rozčlenené na

– spoločenský život – významné návštevy, spoločenské podujatia, aktuality z oblasti cirkví, spoločenských organizácií…životné jubileá – kultúra – kultúrne podujatia, pozvánky, postrehy, spoločenské oznamy, aktuality knižníc, aktivity kultúrneho strediska mestskej časti

– šport – informácie o činnosti športových klubov, športové podujatia, výsledky

– zaujímavosti – súčasťou Ťahanovských novín sú aj príležitostné korešpondenčné súťaže a zábavné ankety, ktoré sú významným zdrojom informácií o čítanosti periodika. V tejto časti bude príležitostne vyčlenený priestor pre deti s informáciami z okruhu ich záujmov.

Ankety – názory obyvateľov na navrhované riešenia, verejné diskusie na pálčivé témy, nápady a námety, ako zlepšiť život na sídlisku.

Reklama a inzercia – zverejnenie reklamných článkov a fotografií, ako aj všetkých foriem plošnej inzercie sa uskutočňuje podľa priloženého cenníka. Subjekt, ktorý si objedná zverejnenie inzerátu alebo reklamy v Ťahanovských novinách, uhradí poplatok stanovený podľa platného cenníka inzercie najneskôr 2 týždne pred termínom vydania periodika. Je možné objednať si inzerciu aj v niekoľkých vydaniach periodika po sebe. Platbu je však nutné uskutočniť vopred. O prípadoch, kedy si objednávateľ nárokuje bezplatné zverejnenie informácií, rozhoduje redakčná rada jednotlivo. Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť informácie zverejnenej v inzercii a za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu. V Ťahanovských novinách nie je zverejňovaná občianska inzercia.

 3.3 Evidencia zverejnených informácií

V prípade inzercie a reklamy je každá zverejňovaná informácia zaevidovaná na vyhradenom tlačive (alebo elektronicky), kde je text informácie, dátum zverejnenia, meno a adresa žiadateľa, jeho vlastnoručný podpis a informácia o úhrade poplatku. Informácie , ktoré sú zasielané poštou a elektronickou poštou ako príspevky, nie sú evidované ako úradný dokument.

         V Košiciach 4.3.2019

                                JUDr. Beáta Zemková

                            Predsedníčka redakčnej rady