HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z Ustanovujúce zasadnutie, konaného dňa 23.11.2022Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 7.
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie - procedurálny návrh poslanca M. Špaka o spojení volebnej a mandátovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 7.
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie - Uznesenie č. 1 voľba mandátovej a volebnej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 7.
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie - Uznesenie č. 2 Voľba návrhovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 8.
Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - Uznesenie č. 3
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 8.
Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - doplňujúci návrh poslanca M. Špaka - Uznesenie č. 4
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 8.
Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - Uznesenie č. 5
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 9.
Správa mandátovej komisie o overení výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí - Uznesenie č. 6
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 10.
Zmena Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - Uznesenie č. 7
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 11.
Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva - Uznesenie č. 8
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko Mgr. Mária Horváthová
 Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská
 Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová    

   Zdržali sa:
MVDr. Jozef Figeľ      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 12.
Zriadenie miestnej rady mestskej časti a voľba jej členov - procedurálny návrh poslanca M. Špaka o verejnom hlasovaní
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 12.
Zriadenie miestnej rady mestskej časti a voľba jej členov - Uznesenie č. 9
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 13.
Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti a určenie ich obsahovej náplne - procedurálny návrh poslankyne Slivenskej na 5 minútovú prestávku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 13.
Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti a určenie ich obsahovej náplne - pozmeňujúci návrh poslanca M. Špaka na zmenu názvu komisie rozvoja a vypustenie jej obsahu z navrhovaného uznesenia_ Uznesenie č. 10
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 13.
Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti a určenie ich obsahovej náplne - Uznesenie č. 11
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 14.
Voľba predsedov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti - Uznesenie č. 12
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 14.
Voľba predsedov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti - Uznesenie č. 13
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 15.
Určenie platu starostu mestskej časti v rozsahu určenom uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 558/2022 zo dňa 8. 6. 2022 - Uznesenie č. 14
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová  Miroslav Janitor Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk
Mgr. Zuzana Slivenská  Miroslav Špak Mgr. Eva Zummerová  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 15.1
Podklady k príprave rozpočtu MČ - Uznesenie č. 15
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
PdDr.PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA Ing. Štefan Bereš Mgr. Marek Fedoročko MVDr. Jozef Figeľ
Mgr. Mária Horváthová Mgr. Tomáš Jurkovič Ing. Ján Pavúk Mgr. Zuzana Slivenská
 Miroslav Špak      

   Zdržali sa:
 Miroslav Janitor Mgr. Eva Zummerová