Preskočiť na obsah

5. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Zverejnené 17.4.2023.

Dátum a Čas
19. apr 2023 13:00 – 17:00
Miesto
Zasadacia miestnosť miestneho úradu, Americká trieda 15, Košice
Kategória

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov z v o l á v a

5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na deň 19. apríla 2023 (streda) so začiatkom o 13.00 hod.
v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na Americkej
triede 15 v Košiciach

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 5. Slovo pre verejnosť
 6. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb verejného osvetlenia v záhradkárskej lokalite Mončí
  potok.
 7. Správa veliteľa Mestskej polície Košice stanica Košice-Ťahanovce
 8. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za I. štvrťrok
  2023, stanovisko k 2. zmene rozpočtu.
 9. Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2023 – 2. zmena
  rozpočtu
 10. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 4/2009
  o čistote a verejnom poriadku. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
  Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktorým sa ruší VZN č. 4/2009.
 11. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti
  2022-2027
 12. Memorandum o rozdelení nenávratného finančného príspevku za poskytnutie pomoci pre
  utečencov z Ukrajiny medzi mestom Košice a mestskými časťami
 13. Zrušenie Uznesenia číslo 120/2019 z 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  Košice-Sídlisko Ťahanovce konaného dňa 22. 5. 2019
 14. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností – pozemkov číslo 11/2021/P zo
  dňa 15.06.2021 a následne Zmluvy o prevode nehnuteľnosti – stavby „Parkovisko na Ázijskej
  triede“, ktorou spoločnosť INMEDIA s.r.o. prevádza v zmysle ustanovení zmluvy o nájme
  parkovisko a chodník na mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce.
 15. Správa o plnení uznesenia číslo 362/2020 – informácia o aktuálnom stave napĺňania
  Podprogramu 1.9 Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko
  Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch
 16. Interpelácie
 17. Rôzne
 18. Záver