Preskočiť na obsah

2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Zverejnené 13.12.2022.

Dátum a Čas
14. dec 2022 13:00 – 17:00
Miesto
Zasadacia miestnosť miestneho úradu, Americká trieda 15, Košice
Kategória

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Sľub poslanca
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 6. Voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 7. Personálne a obsahové doplnenie komisií miestneho zastupiteľstva
 8. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce k 30.09.2022
 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023 -2025
 10. Návrh programového rozpočtu mestskej časti na roky 2023 – 2025
 11. Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I. polrok 2023
 12. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mestskej časti za III. štvrťrok 2022
 13. Harmonogram zasadnutí volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na I. polrok 2023
 14. Správa o plnení uznesenia číslo 362/2020 – informácia o aktuálnom stave napĺňania Podprogramu 1.9 Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch
 15. Interpelácie
 16. Otázky poslancov
 17. Rôzne
 18. Záver