STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Stravovanie dôchodcov mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

     Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce zabezpečuje stravovanie dôchodcov formou zabezpečenia poskytovania stravovania – obedov v zariadení  školského stravovania, teda v školskej jedálni, a to v priestoroch Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice, Školskej jedálne pri ZŠ Belehradská 21, Košice, a Školskej jedálne pri ZŠ Bruselská 18, Košice.

     Zriaďovateľom uvedených školských zariadení je mesto Košice, a preto mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce musí na začiatku každého školského roka obdržať súhlas mesta Košice na stravovanie svojich dôchodcov v týchto zariadeniach. Keďže od začiatku školského roka 2020/2021 doposiaľ mesto Košice vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu situáciu v ochorení COVID- 19 súhlas neposkytlo, stravovanie dôchodcov v školských jedálňach sa v súčasnosti neuskutočňuje.

     Cena jedného obeda pre dôchodcu stravujúceho sa v školskej jedálni bola v sume 2,53 €.  

     Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sprostredkúva  stravovanie  dôchodcov tiež formou zabezpečenia poskytovania stravovania – obedov v jedálni stravovacieho zariadenia Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska č. 4, Košice (ďalej len „SSP mesta Košice“).

     Cena jedného obeda pre dôchodcu stravujúceho sa v jedálni SSP mesta Košice je v sume 3,00 €. Pred vznikom nepriaznivej situácie ohľadom ochorenia COVID- 19 mal dôchodca možnosť v tejto jedálni  stravovať sa priamo alebo mohol odoberať obed do vlastných prepravných nádob (obedárov). Od 1. 7. 2020 SSP mesta Košice vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie s COVID-19 vydáva pre dôchodcov z mestskej časti obedy zabalené na odber so sebou do jednorazových obalov.    

     Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sprostredkúva stravovanie dôchodcov tiež formou zabezpečenia poskytovania stravovania – obedov v zariadení spoločného stravovania v Jedálni  Vojvodská na Vojvodskej ulici č.5, Košice.

     Cena jedného obeda pre dôchodcu stravujúceho sa v tomto zariadení je 2,95 €. Táto cena sa  od 8. 2. 2021, kedy sa začalo v tomto zariadení spoločného stravovania vydávanie obedov zabalených do jednorazových obalov na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19,navyšuje o 0,20 € za jednorazový obal.

     V prípade záujmu o niektorú z uvedených foriem stravovania dôchodca na  tunajšom miestnom úrade, oddelení sociálnom a správnom vyplní  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania spoločného stravovania dôchodcov, ktorej prílohou je platné rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava, o priznaní jeho dôchodku, prípadne potvrdenie sociálnej poisťovne, pobočka Košice, o výplate dôchodkových dávok.   

     Následne dôchodca :

 – ak má záujem o stravovanie v jedálni stravovacieho zariadenia Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska č. 4, Košice, alebo v zariadení spoločného stravovania v Jedálni  Vojvodská na Vojvodskej ulici č.5, Košice, zakúpi si v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce stravné lístky uvedených stravovacích  zariadení,

– po obnovení stravovania dôchodcov v školských jedálňach, ak bude mať záujem o stravovanie v školskej jedálni, obdrží potvrdenie určené pre vedúcu školskej jedálne, že je obyvateľom, pre ktorého mestská časť zabezpečuje spoločné stravovanie dôchodcov v školskej jedálni. Uvedené potvrdenie odovzdá vedúcej školskej jedálne, ktorá mu poskytne informácie o spôsobe úhrady ceny obedov, čase stravovania v školskej jedálni a ďalšie súvisiace informácie.

     Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo uznesením č. 514 na XIX. rokovaní konanom dňa 20. 10. 2020 s účinnosťou od 1. 1. 2021 účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov  vo výške 1,20 € na jeden obed pre :

a) dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 475,-€ mesačne,

b) dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 475,- € mesačne,

c) dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov  vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov
    nepresiahne priemernú sumu 475,- € na jedného dôchodcu.

        Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytuje dôchodcom prostredníctvom mestských častí mesta Košice.

       V prípade nepresiahnutia sumy dôchodku 475,00 € sa môže dôchodcovi v súlade s vyššie uvedeným uznesením mestského zastupiteľstva č. 514 z 20. 10. 2020 poskytovať účelový finančný príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov  na základe písomnej žiadosti, ktorej tlačivo mu poskytnú a pomôžu vyplniť pracovníčky na oddelení sociálnom a správnom Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.  

       Finančný príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov sa vypláca  dôchodcovi v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Ak sa stravoval v školskej jedálni,  príspevok mesta Košice sa mu vyplatí po uplynutí mesiaca, v ktorom sa stravoval, pričom výška príspevku za mesiac je závislá od počtu skutočne odobratých obedov v mesiaci.  Ak sa dôchodca bude stravovať v jedálni SSP mesta Košice, Garbiarska č. 4, Košice alebo v Jedálni  Vojvodská na Vojvodskej ulici č.5, Košice, príspevok mesta Košice  mu bude vyplatený pri zakupovaní stravných lístkov v pokladni miestneho úradu.

       Presnejšie informácie o stravovaní dôchodcov Vám budú poskytnuté na oddelení sociálnom a správnom Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Aktualizované 26.5.2021

Zverejnené 24. júla 2021.
Bez úpravy .