Preskočiť na obsah

EVIDENCIA OBYVATEĽOV

SADZOBNÍK  SPRÁVNYCH  POPLATKOV    
vyberaných Mestskou časťou Košice – Sídlisko Ťahanovce   
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi  5€
Oslobodenie od poplatku – Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11 a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice obce.

TLAČIVÁ: