DONÁŠKA OBEDOV DO DOMÁCNOSTI

Informácie , týkajúce sa dovozu obedov do bytu občanovi, ktorého zdravotný stav si vyžaduje takúto  formu stravovania

        Donáška obeda do domácnosti je jedným z úkonov opatrovateľskej služby, ktorá je sociálnou službou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

       O nároku na sociálnu službu rozhoduje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v z. n. p.  obec. V podmienkach mesta Košice podľa Štatútu mesta Košice rozhoduje o nároku na sociálnu službu mesto Košice).  Pred poskytnutím konkrétnej sociálnej služby, teda aj opatrovateľskej,  vrátane donášky obeda do domácnosti, je občan povinný požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

         Posudzovanie žiadostí – tzv. posudkovú činnosť pre sociálne služby, akými sú okrem opatrovateľskej služby aj prepravná služba, denný stacionár, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby zabezpečuje mesto Košice, a to pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Košice.

         K posúdeniu je potrebné podať na referát sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ s prílohami (fotokópie lekárskych správ, lekársky nález na účely konania vypracovaný lekárom, s ktorým má žiadateľ uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku).
                    Formulár žiadosti je k dispozícii na web stránke mesta Košice :  

       Po kladnom rozhodnutí Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto Košice usmerní žiadateľa na subjekt, s ktorým bude žiadateľ uzatvárať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, teda napr. aj  opatrovateľskej,  vrátane donášky obeda do domácnosti,. V podmienkach mesta Košice pre obyvateľov s trvalým pobytom na území Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce ju poskytuje v súlade so Štatútom mesta Košice Mestská časť Košice-Sever. Bližšie informácie o donáške obedov do domácnosti  poskytne Mestská časť Košice-Sever, oddelenie sociálnych vecí – referát opatrovateľskej služby, telefón: 055/ 633 22 62.

Táto sociálna služba je spoplatnená sumou 0,70 €.

Donáška obeda – suma úhrady

ObedySuma úhrady za obed (€)Suma úhrady za donášku stravy (€)Celková suma úhrady(obed s donáškou v €)
RACIO2,460,703,16
ŠETRIACE1,980,702,68
DIA1,920,702,62

       Mesto Ko šice z  dôvodu nedostatočných kapacít opatrovateľskej služby v mestských častiach určených Štatútom mesta Košice zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej  služby aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú skúsenosti a kapacity na vykonávanie tejto služby:  Cesta nádeje – Zborová diakonia, Arcidiecézna charita  Košice, Homo Homini n. o.  a Seniorka n. o. 

Ďalšie usmerňujúce informácie nájde  v kancelárii prvého kontaktu Magistrátu mesta Košice

Zverejnené 24. júla 2021.
Bez úpravy .