Preskočiť na obsah

DONÁŠKA OBEDOV DO DOMÁCNOSTI

Informácie o donáške obedov do domácnosti občanovi, ktorého zdravotný stav si vyžaduje takúto  formu stravovania

        Donáška obeda do domácnosti je jedným z úkonov opatrovateľskej služby, ktorá je sociálnou službou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

       O nároku na sociálnu službu rozhoduje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov obec. V podmienkach mesta Košice rozhoduje podľa Štatútu mesta Košice o nároku na sociálnu službu mesto Košice. Pred poskytnutím sociálnej služby, teda aj opatrovateľskej, vrátane donášky obeda do domácnosti, je občan povinný požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

         Posudzovanie žiadostí – tzv. posudkovú činnosť pre sociálne služby, akou je aj opatrovateľská služba, zabezpečuje mesto Košice pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Košice.

         K posúdeniu je potrebné podať na oddelenie sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ s prílohami (fotokópie lekárskych správ, lekársky nález na účely konania vypracovaný lekárom, s ktorým má žiadateľ uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku).

                  Formulár žiadosti je k dispozícii na web stránke mesta Košice : www.kosice.sk

       Po kladnom rozhodnutí o Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto Košice usmerní žiadateľa na subjekt, s ktorým bude žiadateľ uzatvárať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, teda napr. aj opatrovateľskej služby, vrátane donášky obeda do domácnosti občana. V podmienkach mesta Košice pre obyvateľov s trvalým pobytom na území Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce ju poskytuje v súlade so Štatútom mesta Košice Mestská časť Košice-Sever.

       Vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav si klient opatrovateľskej služby poskytovanej Mestskou časťou Košice-Sever  môže vybrať obed z troch druhov stravy,  a to racionálnej, diabetickej alebo šetriacej. Cena jedného obeda pre klienta opatrovateľskej služby je jednotná pre všetky tri druhy stravy, a to 4,30 €. Za donášku obeda do domácnosti klienta opatrovateľskej služby sa uhrádza suma 0,70 €.

       Bližšie informácie o donáške obedov do domácnosti poskytne Mestská časť Košice-Sever, oddelenie sociálnych vecí, úsek opatrovateľskej služby, telefónne číslo : 055/633 22 62.

       Mesto Košice z dôvodu nedostatočných kapacít opatrovateľskej služby v mestských častiach určených Štatútom mesta Košice mesto Košice zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby aj aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú skúsenosti a kapacity na vykonávanie tejto služby : Cesta nádeje – Zborová diakonia, Arcidiecézna charita  Košice, Homo Homini n. o.  a Seniorka n. o. 

          Ďalšie usmerňujúce informácie týkajúce sa opatrovateľskej služby Vám poskytne oddelenie sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice, referát posudkových činností a sociálnych služieb,  telefonický kontakt – spojovateľka magistrátu: 6419 111, web stránka mesta Košice : www.kosice.sk.