Rôzne

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Zverejnené

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

9.5.2022

Prílohy

Popis

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja”) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2020

5.11.2019

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

12.2.2019

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

21.8.2018

VOĽBY DO VÚC 2017

4.11.2017