Rôzne

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Zverejnené

REFERENDUM 2023

8.11.2022

Prílohy

Popis

Výsledky referenda v číslach:

  • Účasť na referende na Sídlisku Ťahanovce – zo 17385 oprávnených voličov sa zúčastnilo hlasovania 3559. Voľbu poštou využili traja voliči. Účasť v percentách za mestskú časť je 20,47%. Za celé Košice bola účasť 19,92%.
  • Najviac hlasujúcich bolo v MČ Šebastovce a najmenej v MČ Lunik 9. V žiadnej MČ však referendum nespĺňalo podmienky platnosti.
  • Výsledky na celom Slovensku 27,25%.
  • Referendum je teda v zmysle platnej legislatívy neplatné.

_____________________________________________________________________________

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

Informácie k príprave referenda na stránke ministerstva vnútra SR

Informácia k voľbe poštou pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt v SR

DOKUMENTY K REFERENDU:

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

9.5.2022

Prílohy

Popis

Dôležité informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov na webovom sídle ministerstva vnútra SR

Základné informácie a zmeny, ktoré priniesla novela zákona o voľbách na webovom sídle ZMOS

Dokumenty k voľbám do orgánov samosprávy obcíDokumenty k voľbám do orgánov samosprávnych krajov
Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb
Určenie volebných obvodov pre voľby do miestneho zastupiteľstva
Košice-Sídlisko Ťahanovce
Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti
Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti Zverejnenie e-mailovej adresy na delegovanie členov a náhradníkov volebných komisií
Zapisovateľ miestnej volebnej komisieUtvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
Podanie kandidátnej listinyOznam o zriadení námietkovej kancelárie
Zverejnenie e-mailovej adresy na delegovanie členov a náhradníkov
volebných komisií
VZN č. 3/2015 o vyhradzovaní miesta na vylepovanie volebných letákov
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov pre obyvateľov s trvalým pobytom na adrese mestskej časti
Oznam o zriadení námietkovej kancelárie Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie
VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ V OBCI NAD 5 000 OBYVATEĽOV_informačný materiál

Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie
VZN č. 3/2015 o vyhradzovaní miesta na vylepovanie volebných letákov Špeciálny spôsob hlasovania – zverejnenie kontaktu na zapisovateľku
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov do miestneho
zastupiteľstva a pre voľby starostu mestskej časti
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí pre obyvateľov s trvalým pobytom na adrese mestskej časti
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie
Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie
Špeciálny spôsob hlasovania – zverejnenie kontaktu na zapisovateľku

Dokumenty na stiahnutie:

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2020

5.11.2019

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

12.2.2019

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

21.8.2018

VOĽBY DO VÚC 2017

4.11.2017