2 – 2023/ Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce č. 2/2023, ktorým sa ruší VZN mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce č. 4/2009 o čistote a verejnom poriadku

Zverejnené
20. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2023 − 4. mája 2023
Kategória

Prílohy