Preskočiť na obsah

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho pojednávania