Odmeňovací poriadok volených zástupcov samosprávy

Zverejnené
10. marca 2022
Kategória

Zásady odmeňovania volených orgánov mestskej časti:

https://tahanovce.obecnyarchiv.sk/public/media/0709/Z%C3%A1sady%20odme%C5%88ovania%20volen%C3%BDch%20org%C3%A1nov%20mestskej%20%C4%8Dasti.pdf

Prílohy

Žiadne prílohy.