Preskočiť na obsah

Zákaz vstupu do lesov

Zverejnené 26.7.2022.

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) vydáva opatrenie podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou v čase od 23.07.2022 (sobota) od polnoci (00:00) do odvolania, z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich až jestvujúcich požiaroch na lesných pozemkoch.

Zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Košice I.- IV.

Tento zákaz sa nevzťahuje na:

• obhospodarovateľov lesných pozemkov vo vyššie vymedzenom území,

• užívateľov poľovných revírov,

• členov lesnej stráže, členov poľovníckej stráže a členov stráže prírody a členov rybárskej stráže,

• štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy,

• záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky.

Správcom lesných pozemkov sa ukladajú tieto povinnosti:

• vyznačiť na všetkých prístupových cestách a iných vhodných miestach oznamovacími tabuľami tento zákaz vstupu verejnosti,

• zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu na vývesnej tabuli príslušných lesných správ a polesí,

• zabezpečiť intenzívne protipožiarne hliadky,

• formou lesnej stráže zabezpečiť plnenie uvedeného zákazu

Mestu Košice a mestským častiam sa ukladá povinnosť:

• zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu na webovom sídle mesta a mestských častí, rovnako tak na úradnej tabuli Mesta Košice a mestských častí

Odôvodnenie

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydáva tento zákaz využívania lesov verejnosťou z podnetu Mestských lesov Košice, a.s. a z vlastného šetrenia z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich až jestvujúcich požiaroch na lesných pozemkoch. Z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt, nedostatku zrážok a výrazného poklesu vlhkosti lesnej hrabanky, padnutých konárov a lesných podrastov je Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva toho názoru, že voľnočasové turistické aktivity širokej verejnosti musia v uvedenom období ustúpiť pred rizikami vzniku hospodárskych a environmentálnych škôd na lesných porastoch spôsobených požiarmi. Z vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor vydal toto opatrenie v súlade so zákonom o lesoch.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch sa na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.